SUPEROPERATOR – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SUPEROPERATOR – Podmínky využívání služby – Spotřebitelé

Tyto smluvní podmínky jsou součástí právně závazné smlouvy mezi společností Superoperator CZ s.r.o. se sídlem na adrese Na Příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 055 91 651, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266596 („ Superoperator“ nebo „my“) a vámi (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) týkající se vašeho užívání služby automyček společnosti Superoperator a související aplikace (souhrnně jako „služba“). Přečtěte si je prosím pečlivě.

Stažením nebo použitím této naší aplikace (dále jen „ aplikace“) nebo používáním služby jakýmkoli jiným způsobem akceptujete, že mezi vámi a námi byla vytvořena závazná dohoda s níže uvedenými podmínkami a příslušnými možnostmi objednávek a volbami služeb, včetně volby servisního plánu prováděného prostřednictvím služby (souhrnně nazýváno jako naše „smlouva“).

Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese podpora@superoperator.com či na telefonním čísle: 604 246 135.

Tím, že se přihlásíte k využívání služby za těchto podmínek, uvádíte a zaručujete se, že jste spotřebitelem, který se přihlašuje k využívání služby za účelem mimo vaši obchodní nebo profesní činnost.

Služba, servisní plán

Superoperator je digitální služba mytí automobilů pro vždy čisté vozidlo. Přihlášením k určitému programu (každý z nich se nazývá „ servisní plán“) vám umožňujeme využívat účastnické mycí služby za paušální měsíční poplatek (odměnu) nebo v rámci našich jednorázových servisních plánů za jednorázový poplatek (odměnu) za jedno mytí.

Servisní plány, které jsou vám k dispozici, jakož i příslušné poplatky, jsou blíže popsány v rámci uživatelského rozhraní služby a/nebo na našich webových stránkách umístěných na internetové adrese www.superoperator.com/cz/. V některých případech se poplatky na různých servisních místech mohou lišit. V těchto případech můžete kontrolovat informace v aplikaci za účelem zjištění výše poplatků v konkrétním servisním místě.

Servisní plán vám bude aktivován poté, co akceptujeme vaši objednávku, a to buď v rámci aplikace (služby), anebo prostřednictvím emailu, který vám pošleme.

Není-li stanoveno jinak, jsou servisní plány určeny pouze pro jedno předem určené vozidlo. Služba vám však může umožnit objednat si více servisních plánů pro vaše různá vozidla. Některé servisní plány mohou také umožnit změnu určeného vozidla během doby trvání servisního plánu. V případech, kdy byla poskytnuta tato možnost, si vyhrazujeme právo odmítnout změnit vaše vozidlo, pokud se nové vozidlo podstatně liší od původně určeného vozidla.

Požadavky na využívání služby

Chcete-li službu používat, musíte si stáhnout aplikaci na kompatibilní mobilní zařízení. Naše aplikace je momentálně k dispozici pro zařízení s operačním systém iOS nebo Android, takže pro používání služby musíte mít zařízení s operačním systém iOS nebo Android. Chcete-li se zaregistrovat k využívání servisního plánu, musíte mít také běžně přijímanou kreditní kartu. Další informace o kreditních kartách, které přijímáme, naleznete na našich webových stránkách.

Chcete-li službu používat, musíte nám také poskytnout číslo registrační značky vašeho vozidla a některé další požadované informace, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů [odkaz]. Službu nemůžete používat, pokud nám tyto informace neposkytnete a nebudete souhlasit s tím, že je budete aktualizovat. Chcete-li svůj vůz umýt, může se stát, že budete muset prokázat svůj nárok na poskytnutí služby ukázáním své poznávací značky nebo prostřednictvím aplikace nainstalované na vašem mobilním zařízení.

Servisní místa

Jakmile se zaregistrujete k využívání servisního plánu, můžete využívat služeb mycích automatů v místech, kde se nacházejí mycí automaty zapojen do programu, které byly identifikovány pro daný plán („ servisní místa“). Za použití místa, které není obsaženo ve vámi zvoleném servisním plánu, nebo servisních míst umístěných ve specifických zeměpisných oblastech, mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Každé servisní místo může mít další místní pokyny k použití a požadavky, které musíte dodržovat. Nejsme odpovědni za škody, ztráty nebo zranění, které mohou vzniknout z důvodu nedodržení místních pokynů a požadavků.

Nezaručujeme, že bude každé servisní místo vždy k dispozici. Servisní místa mohou mít určité provozní hodiny a mohou být uzavřena pro opravu nebo údržbu.

Trvání smlouvy

Některé z našich servisních plánů jsou poskytovány na dobu určitou, což znamená, že až do skončení této doby nemůžete vypovědět smlouvu ani servisní plán. Tímto není dotčeno Vaše právo na odstoupení od smlouvy či od servisního pláno (viz níže). Můžete ukončit používání dalších našich servisních plánů, které skončí po uplynutí platného fakturačního období. Smlouva zůstává v účinnosti, dokud máte aktivován jakýkoliv servisní plán nebo nainstalovanou aplikaci a dála do chvíle, kdy vy nebo my smlouvu vypovíme. V takovém případě smlouva zanikne 30 dní po účinnosti výpovědi.

Kterákoliv ze stran může ukončit smlouvu odstoupením, a to i přes existenci aktivního servisního plánu, jestliže druhá strana závažně poruší podmínky smlouvy.

Změny služby nebo servisních plánů

Vyhrazujeme si právo v naší službě jednou za čas provádět změny. Takovéto změny zahrnují odstraňování chyb, bezpečnostní vylepšení a vizuální změny služby.

Nebudeme provádět žádné podstatné změny služby, pokud máte aktivován nějaký servisní plán na dobu určitou. V opačném případě můžeme provést významné změny ve službě nebo servisních plánech, které mohou nastat po skončení účinnosti vašeho servisního plánu nebo příslušného fakturačního období.

Propagační akce, možnosti beta

Čas od času možná budeme nabízet speciální kampaně nebo propagační akce. Tyto propagační akce podléhají jakýmkoli dalším podmínkám uvedeným v souvislosti s akcí.

Naši službu neustále rozvíjíme. To může zahrnovat poskytnutí přístupu k experimentálním možnostem nebo funkcím („možnosti beta“), které jsou označeny slovy „Beta“, „Trial“, „Test“ a podobně. Nezaručujeme, že možnosti beta budou k dispozici po jakoukoli určitou dobu. Vyhrazujeme si právo změnit možnosti beta podle svého uvážení. Veškeré možnosti beta jsou poskytovány v plném rozsahu tak, jak jsou, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky, pokud jde o funkčnost, vhodnost pro jakékoliv účely, ať už všeobecné nebo specifické, uspokojivou kvalitu, bezchybnost nebo nepřetržitou službu a podobně.

Odstoupení od smlouvy

Podle právních předpisů Evropské unie můžete odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření či odstoupit do 14 dnů od objednání jednotlivého servisního plánu. Odstoupení od smlouvy či od jednotlivého servisního plánu můžete provést mimo jiné zasláním e-mailu na adresu, kterou jsme vám poskytli, nebo odesláním formuláře uvedeného na www.superoperator.com/cz.

V případě, že jste před odstoupením využili jakékoliv mycí služby, máme právo účtovat za tyto služby běžné ceny za jednorázové mytí.

Odstoupení od smlouvy či od jednotlivého servisního plánu můžete provést prostřednictvím vzorového formuláře umístěného na adrese www.superoperator.com/cz.


Zneužívání služby, naše právo důvodně ukončit servisní plán nebo smlouvu

Vyhrazujeme si právo důvodně ukončit váš servisní plán nebo smlouvu odstoupením, pokud:

 1. zneužíváte službu; toto zneužití zahrnuje opakované zbytečné oplachování vašeho vozu, hrubé chování vůči zaměstnancům služby, porušení pravidel servisního místa a podobně;

 2. nezaplatíte jakékoliv splatné poplatky do 45 dnů od příslušného data splatnosti; nebo

 1. jste se zaregistrovali k využívání služby jako spotřebitel, ale používáte službu k profesionálním účelům, abyste myli vozy pro profesionální použití a podobně; za vozy pro profesionální použití se považují autobusy, dodávky, taxíky a vozidla používaná pro službu Uber nebo podobnou službu pro spolujízdu, a to i v případě, že vozidlo může být také používáno pro soukromé účely. V těchto
  případech vám můžeme také účtovat poplatky navíc, které obvykle účtujeme za takovéto profesionální využití služby.

Platby

Pro každý servisní plán nebo případně pro individuální mytí automobilů mimo servisní plán účtujeme poplatky (odměnu) dle smlouvy, které vám byly podrobně popsány v rámci služby a/nebo při procesu registrace k využívání plánu služeb.

V případě plánů služeb na dobu určitou zůstávají příslušné poplatky pevně stanoveny po tuto dobu. Jako podmínku obnovení vašeho servisního plánu si vyhrazujeme právo na změnu příslušných poplatků po vypršení účinnosti vašich servisních plánů na dobu určitou.

U servisních plánů, které nejsou na dobu určitou, si vyhrazujeme právo na změnu příslušných poplatků po vypršení daného fakturačního období. Pokud nesouhlasíte se změnou ceny, můžete svůj servisní plán vypovědět do uplynutí účinnosti daného fakturačního období.

Pokud změníme výši našich poplatků, budete na to upozorněni v rámci služby (např. v aplikaci) nebo prostřednictvím zvláštního emailu, který vám zašleme.

Všechny poplatky jsou včetně DPH, není-li uvedeno jinak.

Odměna (poplatky) za využívání služeb mohou být hrazeny prostřednictvím systému poskytovatel platebních služeb Braintree – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko.

Duševní vlastnictví, licence k aplikaci

Veškeré duševní vlastnictví v rámci služby, včetně aplikace, náleží společnosti Superoperator nebo poskytovatelům licence. Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami, vám společnost Superoperator uděluje celosvětovou licenci na instalaci a používání aplikace v mobilním zařízení s omezenou platností, která je neexkluzivní, nepřevoditelná, nelicencovatelná a bezplatná (s výjimkou výše uvedených). Smlouva mezi vámi a společností Superoperator (včetně této licenční klauzule) je účinná, pokud máte nainstalovanou aplikaci, i když nemáte aktivován žádný servisní plán. Pokud účinnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu vyprší, musíte odstranit aplikaci ze svého mobilního zařízení.

Obchody s aplikacemi

Naši aplikaci distribuujeme prostřednictvím obchodů Apple AppStore a Google Play (každý z nich dále jako „App Store“). Pro obchody App Store a jejich poskytovatele platí následující:

 1. Smlouva a tyto podmínky nezavazují poskytovatele služby App Store – ani poskytovatel, ani jeho přidružené společnosti nejsou smluvními stranami této smlouvy.

 2. Poskytovatel služby App Store a jeho přidružené společnosti jsou však třetím beneficientem dohody, což znamená, že se ve vztahu k vám mohou spoléhat na podmínky smlouvy.

 3. Poskytovatel služby App Store není žádným způsobem zodpovědný za naši aplikaci nebo službu, jejich vlastnosti ani funkce. Není zodpovědný za aplikaci nebo službu podle zákonů o odpovědnosti za výrobek nebo ochraně spotřebitele.

 4. Poskytovatel služby App Store ani výrobce vašeho zařízení ani váš poskytovatel internetového připojení nejsou zodpovědní za poskytování podpory nebo údržby aplikace.

 5. Poskytovatel služby App Store nenese odpovědnost v případě, že by se zjistilo, že aplikace porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran.

 1. App Store také může poskytnout vlastní reklamační proces, pomocí kterého můžete požádat o náhradu podle pravidel App Store.

Kontrola exportu

Služba a aplikace mohou obsahovat softwarové komponenty, které podléhají pravidlům kontroly vývozu podle právních předpisů Evropské unie, Spojených států nebo jiných zemí. Proto prohlašujete a zavazujete se, že nejste rezidentem nebo se nenacházíte v zemi, která by podléhala embargu podle práva Spojených států nebo v zemi, kterou Spojené státy klasifikují jako zemi podporující terorismus. Dále zaručujete, že nejste osobou na seznamu speciálně určených cizích státních příslušníků (USA) nebo na seznamu odmítnutých osob nebo subjektů Ministerstva obchodu USA.

Rovněž prohlašujete a zavazujete se, že nejste rezidentem ani nemáte sídlo v zemi, do které nemůže být aplikace vyvezena podle zákona o kontrole vývozu zboží dvojího užití, a že do takovéto země aplikaci nevyvezete.

Dále uvádíte a zaručujete se, že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy platné pro export technologií.

Převedení

My můžeme postoupit veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí. Vy smlouvu postoupit či práv z ní nesmíte.

Odmítnutí odpovědnosti, omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném příslušným závazným právním předpisem je vám aplikace poskytnuta v plném rozsahu tak, jak je, bez jakýchkoli záruk, pokud jde o funkčnost, vhodnost pro jakékoliv účely, ať už všeobecné nebo specifické, uspokojivou kvalitu, bezchybnost nebo nepřetržitou službu a podobně.

Pokud jde o mytí vašeho vozidla, můžeme být zodpovědní za jakékoli škody způsobené na vašem vozidle kvůli omylům či chybám v mytí. V takovém případě jsme odpovědní za nepřímé škody pouze v rozsahu, v jakém škoda vznikla z nedbalosti z naší strany.

Nic v těchto podmínkách nebo ve smlouvě neomezuje vaše práva podle platných zákonů.

Oznámení

Jakákoli oznámení či právní jednání, která vám zasíláme, mohou být provedena přímo ve službě (např. v aplikaci) nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.

Rozhodné právo, řešení sporů

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany smlouvy sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle nejste zbaveni zbaven ochrany, kterou poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Strany smlouvy smluvily pravomoc soudů České republiky, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@superoperator.com. Informaci o vyřízení stížnosti Vám zašleme na Vaši elektronickou adresu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ LINKY

1. Před zahájením mytí si pečlivě přečtěte níže uvedený návod a podmínky mytí vozidel. Pokud si ze jakéhokoliv důvodu nejste jisti postupem mytí vašeho vozidla, obraťte se na obsluhu.

2. Demontujte nebo zasuňte anténu, demontujte střešní nosiče, tažné zařízení a všechny nehomologované doplňky. Dále zavřete všechna okna ( i střešní ), dveře, sklopte zpětná zrcátka. Řidiči terénních vozidel a vozidel s transparenty, majáky, nápisy TAXI nebo jinými nadstandardními doplňky ( spoilery, křídla, stříšky, rezervní kola umístěná na zadních dveřích atd. ) musí požádat obsluhu čerpací stanice o svolení k umytí tohoto vozidla.

3. Spusťte program přes aplikaci. Vyčkejte otevření vjezdových vrat. Zajeďte středem mezi naváděcí koleje k portálu mycí linka, Při rozsvícení červeného světla nebo nápisu STOP zastavte, bliká-li šipka zpět, opatrně couvejte, dokud se opět nerozsvítí červené světlo.

4. Zatáhněte ruční brzdu, vypněte motor a zůstaňte ve vozidle.

5. Mytí vozidla se spustí automaticky. V průběhu mytí je přísně zakázáno opouštět vozidlo, otevírat dveře vozu, stahovat okna, spouštět stěrače či popojíždět vozidlem.

6. Po skončení mytí se rozsvítí zelené světlo nebo bliká šipka vpřed. Vyčkejte úplného otevření vrat a opatrně vyjeďte z mycí haly.

Červené tlačítko STOP na ovládacím panelu slouží k okamžitému zastavení mycí linky pouze v případě nouze.

Je zakázáno zastavovat v prostoru vjezdových a výjezdových vrat!

Provozovatel neručí za poškození věcí doporučených návodem k demontáži a za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze či nerespektováním podmínek mytí vozidel.

Podmínky mytí vozidel v mycí lince jsou také u obsluhy čerpací stanice.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vytvořeno 25/05/2018

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obchodní společnost Superoperator CZ s.r.o. se sídlem na adrese Na Příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 055 91 651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266596 (dále jen „správce“).

 1. Kontaktní údaje správce

Doručovací adresa Na Příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha, telefonní číslo:604 246 135, adresa elektronické pošty: podpora@superoperator.com.

 1. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ nařízení“)

 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány pro správu vztahů se zákazníky, komunikaci se zákazníky a zpracování smluv. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve větším rozsahu, než je požadováno smlouvou či právními povinnostmi uloženými správci, zpracování je založeno na oprávněném zájmu správce údajů na řízení a rozvoji vztahů se zákazníky a poradenství pro zákazníky, a to včetně budoucích zákazníků, u kterých se smlouva teprve připravuje.

Na základě oprávněného zájmu mohou být údaje použity také

 • pro účely statistiky a obchodního rozvoje;

 • pro marketingové aktivity; a

 • pro účely profilování. Údaje mohou být rozděleny podle typu vztahu se zákazníky (soukromí a firemní zákazníci) a podle umístění automyčky.

 1. Zpracovávané osobní údaje

Uchování mohou podléhat následující informace o subjektu údajů:

jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ vztahů se zákazníkem, všechny typy dohod a související informace, registrační čísla vozidel používaných ve službě, nákupy, mytí vozidel a způsob platby. Servisní záznamy k uložení a automatické identifikace registračních čísel vozidel spojených s vztahem zákazníka. Identifikace registračních čísel vozidel, která nejsou spojena se službou, nejsou uloženy.

Kromě toho fakturační adresy fakturovaných zákazníků.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání účinků smluvního vztahu se zákazníkem, nejdéle však po dobu šesti let od skončení tohoto smluvního vztahu a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však vždy po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 1. Zdroje osobních údajů

Samotné subjekty údajů a údaje vygenerované prostřednictvím využívání služby subjekty údajů.

 1. Kategorie dalších příjemců osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat jiným společnostem skupiny Superoperator a poskytovatelům služeb mimo společnosti skupiny. Tyto subjekty, které jednají jako zpracovatelé osobních údajů, zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny společností Superoperator CZ s.r.o a v souladu s nařízením a v mezích nařízení.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit příslušným orgánům veřejné moci, pokud je pro to zákonem stanovena povinnost.

Pokud zákazník používá tzv. manuální služby péče o vozidlo, které vyžadují rezervaci v kalendáři, rezervačnímu systému jsou sděleny následující informace o zákazníkovi: jméno zákazníka, e-mailová adresa, telefonní číslo, registrační číslo vozidla a zakoupená služba. Rezervační systém je implementován společností Hakema Solutions Oy ( http://www.hakema.net)

Pokud zákazník do služby přidá informace o své platební kartě, operátorovi plateb budou odesílány následující údaje (viz část 9 pro více informací o platebních operátorech): jméno zákazníka, e-mail a údaje platební karty (číslo, datum vypršení platnosti, bezpečnostní kód). Údaje jsou zasílány pomocí vlastních technických prostředků platebního operátora, které splňují nejvyšší bezpečnostní normy. Informace o platební kartě jsou uloženy v registru platebních operátorů a nikoliv v registru zákazníků správce.

 1. Přenos dat mimo EU nebo EHP

Osobní údaje mohou být předávány mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor v souladu s nařízením a v mezích nařízení.

Pokud zákazník přidá informace o platební kartě, budou tyto údaje převedeny do Spojených států, mimo EU. To zaručuje, že platební karta a platební informace jsou zpracovávány v souladu s nejlepšími certifikovanými bezpečnostními postupy v oboru. Data jsou předávána v rámci Štítu EU-USA na ochranu soukromí a Štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí. Zákazník přidává informace z platební karty prostřednictvím mobilní aplikace a informace o platební kartě jsou v šifrování SSL předány z mobilního zařízení (IOS nebo Android) přímo platebnímu operátorovi pomocí vlastních technických prostředků platebního operátora, aniž by prošly systémy správce. Poté informace o platební kartě nejsou uloženy v systému správce.

Služby platebního operátora Stripe v Evropě nabízí jeho dceřiná společnost Stripe Payments Europe Limited (dále jen „Stripe Payments Europe“) se sídlem v Irsku. Za účelem poskytování služby Stripe Payments Europe předává informace o platbě uživatele společnosti Stripe, Inc. ve Spojených státech. Za účelem zajištění bezpečného zpracování osobních údajů a zákonnosti přenosu dat je Stripe certifikována podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí a Štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí. Prohlášení společnosti Stripe o ochraně soukromí naleznete zde.
Certifikát Štítu soukromí společnosti Stripe je zde. Stripe je certifikována na nejvyšší úroveň, tj. Úroveň 1 Standardu zabezpečení dat pro odvětví platebních karet (PCI DSS). Služba, kterou implementují Stripe a správce, je v souladu s novou směrnicí EU o platebních službách (PSD2).

Služby platebního operátora Braintree v Evropě nabízí dceřiná společnost společnosti PayPal, společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. se sídlem v Lucemburku. Za účelem provedení služby PayPal zpracovává údaje o platbách ze serverů umístěných ve Spojených státech. Prohlášení společnosti Braintree o ochraně osobních údajů je k dispozici zde. Společnost Braintree je certifikována na nejvyšší úroveň, tj. Úroveň 1 Standardu zabezpečení dat pro odvětví platebních karet (PCI DSS). Služba, kterou implementují Stripe a správce, je v souladu s novou směrnicí EU o platebních službách (PSD2).

 1. Zásady ochrany rejstříku

Fyzické materiály

Jakékoliv fyzické materiály jsou uloženy v uzamčených prostorách, které jsou přístupné pouze osobám se speciálním oprávněním.

Elektronicky zpracované údaje

Poskytnuté osobní údaje jsou chráněny v síti: připojení je chráněno protokolem SSL. Ochrana osobních údajů ukládaných v databázi (rejstříku): Rejstřík se nachází v EU na serveru chráněném protokolem SSL. K rejstříku mají přístup pouze osoby, které pracují pro správce údajů, a další specifikované osoby, které potřebují údaje k výkonu svých povinností. Mohou používat šifrované připojení VPN, uživatelská jména a hesla. Data jsou chráněna firewallem a technologiemi proti malwaru.

Cílem výše uvedených opatření je zajistit důvěrnost osobních údajů, dostupnost a integritu údajů a plnění práv subjektů údajů.

 1. Automatizované rozhodování

Osobní údaje se nepoužívají pro automatizované rozhodování, které by mělo na subjekty údajů právní nebo podobné účinky.

 1. Právo subjektu údajů podat námitky proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů, jehož zpracování osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu správce, má právo vznést námitky v rozsahu, v němž je zpracování údajů založeno na oprávněném zájmu správce údajů.

 1. Právo subjektu údajů podat námitky proti přímému marketingu

Subjekt údajů může poskytnout nebo neposkytnout souhlas s přímým marketingem specifickým pro daný kanál prováděným Správcem, včetně profilování používaného v přímém marketingu.

 1. Další práva subjektu údajů týkající se zpracování osobních údajů

Právo na přístup subjektu údajů (právo na kontrolu)

Subjekt údajů má právo zkontrolovat, jaké osobní údaje související s ním jsou uloženy v rejstříku správce. Právo na kontrolu může být odepřeno z důvodů stanovených zákonem. Výkon práva na kontrolu je zpravidla bezplatný.Právo subjektu údajů požádat o opravu nebo vymazání údajů nebo o omezení zpracování

Pokud subjekt údajů může jednat sám za sebe, v okamžiku, kdy je informován nebo se dozví o takové chybě, bez zbytečného odkladu opraví, vymaže nebo doplní údaje v rejstříku, které jsou v rozporu s účelem rejstříku, jsou nesprávné, zbytečné, nedostatečné nebo zastaralé.

Není-li subjekt údajů schopen napravit vlastní údaje, může podat žádost o opravu. Subjekt údajů má rovněž právo požadovat, aby správce údajů omezil zpracování osobních údajů, například v situaci, kdy subjekt údajů čeká na odpověď správce údajů na jeho žádost o opravu nebo vymazání údajů.

Právo subjektu údajů na přenositelnost dat

V rozsahu, v němž subjekt údajů sám pro rejstřík poskytl údaje, které jsou zpracovány na základě jeho souhlasu nebo na základě splnění smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, do níž je subjekt údajů zapojen, má subjekt údajů právo získat tyto údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci údajů.

Právo podat stížnost kontrolnímu orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu, pokud správce údajů ve svých operacích nedodržel nařízení.

 1. Ostatní práva

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat svůj souhlas na kontaktní adresu správce.

 1. Kontakty

Subjekt údajů může kontaktovat správce údajů ohledně všech záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a situací týkajících se práv subjektu údajů. Subjekt údajů může vykonávat svá práva telefonicky, e-mailem nebo osobně na adrese správce údajů.

SUPEROPERATOR – GENERAL TERMS AND CONDITIONS

SUPEROPERATOR – Terms of Service

These Terms of Service are part of a legally binding agreement between Superoperator CZ s.r.o (“Superoperator” or “we”) and you (the “Customer” or “ you”) concerning your use of Superoperator’s car wash service and related app (collectively the “Service”). Please read them carefully.

By downloading or using our relevant app (the “App”) other otherwise using the Service, you accept that a binding agreement is created
between you and us on the terms explained below and in relevant orders and service option selections, including Service Plan selections, made via the Service (collectively our “Agreement”).

We are Superoperator CZ s.r.o, our registered office is at Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha. You may reach us via email at podpora@superoperator.com.

By signing up to the Service under these terms, you represent and warrant that you are a consumer signing up for the Service for purposes outside your trade or profession.

The Service; Service Plans

Superoperator is a digital car wash service for an Always Clean Car. By subscribing to a specific program (each a “Service Plan”), we enable you to use participating car wash services for a flat monthly fee or in our single wash Service Plans for the specified single-wash prices.

Our various Service Plans available to you as well as relevant fees and charges are described [in the Service and/or our website at www.superoperator.com/cz/. In some cases, fees may vary between Service Locations. In these cases, you may check your App for such Service Location-specific fees.

A Service Plan becomes effective once we have accepted your order, either as part of the App, otherwise in the Service, or via an email sent to you.

Unless otherwise specified, Service Plans are for one specified pre-identified vehicle only. The Service may allow you to subscribe to multiple Service Plans for your various vehicles, however. Some Service Plans may also allow you to switch the specified vehicle during the life of the Service Plan. Where this option has been provided, we reserve the right to refuse to switch your vehicle, should the new vehicle be materially different from you original designated vehicle.

Requirements to use the Service

To use the Service you must download our App to a compatible mobile device. Our App is currently available for iOS and Android devices, so you must have either an iOS or Android device in order to use the Service. To sign up for a Service Plan you must also have a commonly accepted credit card. Please see our website for more information on credit cards we accept.

To use the Service you must also provide us your vehicle’s licence plate number and certain other required information as described on our privacy policy. You cannot use the Service unless you provide us this information and agree to keep it up to date. To get your vehicle washed you may be required to prove your entitlement to receive the Service by showing your licence plate or the App installed on your mobile device.

Service Locations

Once you have signed up to a Service Plan, you may use car wash services in the participating car wash locations identified for that plan (the “ Service Locations”). Additional fees and charges may be added for use of a location not included in your selected Service Plan or for Service Locations located in specified geographic areas.

Each Service Location may have additional local usage instructions and requirements with which you must comply. We are not responsible for any damage, loss or injury that may arise due to you failing to comply with such local instructions and requirements.

We do not guarantee that each Service Location will be available at all times. Service Locations may have specific operating hours and may be closed for service or maintenance.

Contract term

Some of our Service Plans are fixed-term, meaning that you cannot terminate the Agreement and Service Plan during this fixed term. You may terminate your use of our other Service Plans to end at the expiry of the current billing period. The overall Agreement remains in effect while you have any Service Plans active or the App installed and thereafter until either of us separately terminates the Agreement, in which case the Agreement will expire 30 days after the termination.

Any active Service Plans notwithstanding either party may terminate the Agreement should the other party be in material breach of the terms of the Agreement.

Changes to Service, Service Plans

We reserve the right to make changes in our Service from time to time. Such changes can include bug and safety improvements and visual changes to the Service.

We will not make any material changes to the Service while you have a fixed-term Service Plan in effect. Otherwise, way may introduce material changes to the Service or Service Plans, which may take effect at the expiry of your Service Plan or relevant billing period.

Promotions; Beta options

We may from time to time offer special campaigns or promotions. Such promotions are subject to any additional terms stated in connection to the promotion.

We also constantly develop the Service. This may include providing you access to experimental options or features (“Beta Options”), marked by words like “Beta”, “Trial”, “Test” or the like. We do not guarantee that Beta Options will be available for any specific time. We reserve the right to change Beta Options at our discretion. Any Beta Options are provided on a wholly “as is” basis, without any representation or warranty as to functionality, fitness for any purposes, general or particular, satisfactory quality, error- or interruption-free service or the like.

Withdrawal from Agreement

Under European Union law, you may withdraw from a Service Plan within 14 days of us having accepted your order. You may state your wish to withdraw from the plan by sending us an email at the address provided by us or by sending us the form provided at www.superoperator.com/cz.

In the event you have used any washing services prior to your withdrawal, we are entitled to bill you for those services at our ordinary single-wash rates.

For more information on your right to withdraw from Service Plans, please see the form provided at www.superoperator.com/cz.

Misuse of the Service; Our right to terminate for cause

We reserve the right to terminate your Service Plan and Agreement for cause if

 1. you misuse the Service; such misuse includes repeated unnecessary re-washes of your vehicle, abuse conduct towards Service Location staff, violations of Service Locations rules or the like;
 2. you fail to pay any due fees within 45 days of the respective due date; or
 1. if you have signed up to the Service as a consumer, but are using the Service for professional purposes, to wash professional-use vehicles or the like; professional-use vehicles are deemed to include busses, vans, taxis and vehicles used for Uber or similar
  ride-sharing service, even where the vehicle might also be used for private purposes. In these cases, we may also charge you such
  additional fees as we normally charge for such professional use of the Service.

Payments

For each Service Plan or, where available, individual car wash outside a Service Plan, we charge the fees detailed to you as part of the Service and/or the sign-up process for a Service Plan.

For fixed-term Service Plans, the relevant fees remain fixed for the fixed term. We reserve the right to change relevant fees as the expiry of your fixed-term plans as a condition of renewing your Service Plan.

For non-fixed-term Service Plans, we reserve the right to change our relevant fees at the expiry of each billing period. Should you object to a price change, you may terminate your Service Plan to expiry at the end of that billing period.

Should we update our fees or charges, we will notify you as part of the Service (e.g., in the App) or via a separate email message sent to you.

All fees and charges include VAT unless otherwise specified.

The Prices for the usage of Services will be charged by the Braintree Payment Service Provider – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Intellectual Property; Licence to App

All intellectual property in the Service, including the App, vest in Superoperator or its licensors. By accepting these terms, Superoperator grants you a limited, non-exclusive, non-assignable or licensable, royalty-free (save as provided for above), worldwide licence to install and use the App on your mobile device. The Agreement between you and Superoperator (including this licence clause) is effective as long as you have the App installed, even if you do not have an active Service Plan. If this Agreement expires for whatever reason, you must remove the App from your mobile device.

App stores

We distribute our app via the Apple AppStore and Google Play (each, an “ App Store”). In respect of such App Store and their providers, the following applies:

 1. The Agreement and these terms do not bind the App Store provider –neither the provided nor its affiliated companies are party to the agreement.
 2. The App Store provider and its affiliated companies are, however, third-party beneficiaries to the Agreement, meaning that they in relation to you may rely on the terms of the Agreement.
 3. The App Store provider is in no way responsible for our App or Service, their features or functionalities – it is not liable for the App or Service under any product liability or consumer protection legislation.
 4. Neither App Store provider or your device manufacturer or network provider are responsible for providing support or maintenance for the App
 5. The provider of the App Store is not liable in event the App would be found to infringe any third party intellectual property rights.
 1. The App Store may also provide for a separate complaint mechanism through which you may ask for reimbursement under the App Store’s rules.

Export control

The Service and App may contain software components that are subject to export control rules under European Union, United Sates or other countries’ laws. You therefore represent and warrant that you are not resident or located in a country that would be subject to embargo under United States law or in a country that the United States would classify as a country supporting terrorism. You furthermore warrant that you are not a person on the United States Specially Designated Nationals List or the U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List.

You also represent and warrant that you are not resident or located in a country, and that you will not export the App to such a country, into which the App may not be taken under European Union dual use or export control law.

You furthermore represent and warrant that you will comply with all relevant laws and regulations applicable to the export of technology.

Assignment

We may assign the Agreement and all and any rights and obligations arising from the Agreement. You may not assign the Agreement.

Disclaimers; Limitation of Liability

To the extent permitted by applicable mandatory law, the App is provided to you on a wholly “as is” basis without representation or warranty as to warranty as to functionality, fitness for any purposes, general or particular, satisfactory quality, error- or interruption-free service or the like.

In respect of the washing of your vehicle, we may be liable for any damage caused to your vehicle due to errors or mistakes in the washing. In that event, we are liable for indirect damage only to the extent the damage arose due to negligence on our part.

Nothing in these Terms or the Agreement limits your rights under applicable mandatory laws.

Notifications

Any notifications by us to you may be made in the Service (e.g., in the App) or via an email message to you. Any notification by you to use is via the email address provided above, unless we have provided another mechanism for you to reach in connection to your specific issue.

Applicable law; Dispute resolution

If you are a consumer domiciled in the European Union:

 • this Agreement and the Service shall be governed by the law of your place of residence;
 • any dispute in connection to this Agreement and the Service shall be settled either in the courts of Helsinki, Finland or in the courts of your place of residence;

If you do not fall under the above:

 • this Agreement and the Service shall be governed by the laws of Finland (save for any rules that would lead to the application of another law)
 • any dispute in connection to this Agreement and the Service shall be settled in the courts of Helsinki, Finland.

In either case, should you feel we are in breach of the Agreement in some way, you may also elect to file a complaint with a competent consumer dispute resolution body. In Finland, that body is the Consumer Disputes Board (for more information, see kuluttajariita.fi). You may elect to file an online complaint via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

WASHER OPERATING INSTRUCTIONS

1. Read the following instructions and vehicle washing conditions carefully before washing. If for any reason you are not sure how to wash your vehicle, contact the operator.

2. Remove or insert the antenna, remove roof rails, towing equipment and all non-homologated accessories. Then close all windows (even roof), doors, lower the rearview mirrors. Drivers of off-road vehicles and vehicles with banners, beacons, TAXI inscriptions or other premium accessories (spoilers, wings, roofs, spare wheels located on the rear doors, etc.) must ask the service station operator for authorization to wash the vehicle.

3. Run the program over the application. Wait for the entrance door to open. Move the center line between the guide tracks to the washing line portal. When the red light or STOP stops, turn the arrow back, carefully reverse until the red light comes on again.

4. Pull the parking brake, switch off the engine and stay in the vehicle.

5. Washing the vehicle starts automatically. During washing, it is strictly forbidden to leave the vehicle, open the car door, pull the windows, run the wipers, or drive the vehicle.

6. When the washing is complete, the green light will flash or the arrow will flash. Wait until the door is fully opened and carefully leave the washing machine.

The red STOP button on the control panel is used to immediately stop the washing line only in an emergency case.

It is forbidden to stop at the entrance and exit doors!

The operator is not liable for damage to the items recommended by the dismantling instructions and for damages caused by non-observance of the operating instructions or failure to comply with the washing conditions.

The conditions for washing the vehicles in the washing line are also at the service station.

PRIVACY STATEMENT

Creation date 25/05/2018

 1. Controller

Owner of the filing system
Superoperator CZ s.r.o. (IČ 055 91 651)
Na Příkopě 859/22, Nové Město
110 00 Prague 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266596

Implementation and operation of the filing system
Superoperator Oy (2269329-0)
Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki
+358 040 621 3236

 1. Contact person for register-related matters

Riku Uotinen
riku.uotinen@superoperator.com
+358408641354

 1. The name of the filing system

Superoperator CZ s.r.o. customer register

 1. Purpose and basis of the processing of personal data

The processing of personal data is primarily based on a service use
agreement.

Personal data are collected, processed and used for managing customer relationships, communications with customers and processing purchase
agreements. Where personal data are processed to a greater extent than otherwise required by the agreement, the processing is based on the legitimate interest of the data controller in managing and developing customer relationships and advising its customers, as well as future customers preparing the agreement.

Based on a legitimate interest, data may be also used

 • for statistical and business development purposes;
 • for marketing activities; and
 • for profiling purposes. The data can be broken down by type of customer relationship (private and corporate customers) and by car wash location.

We can transfer personal data to other Superoperator group companies and service providers outside the group companies. These entities, acting as data controllers, process personal data on behalf of Superoperator CZ s.r.o and Superoperator Oy in accordance with and within the limits of data protection law.

 1. Data contained in the register

The following information of the data subject can be stored:

name, e-mail address, telephone number, type of customer relationship, any types of agreement and related information, registration numbers of the vehicles used in the service, purchases, vehicle washes and payment method.
Service use logs to be stored and automatic identifications of the registration numbers of the vehicles linked to the customer relationship. Identifications of the registration numbers of the vehicles not linked to the service are not stored.

In addition, billing addresses of billed customers.

 1. Retention time of personal data

The data controller retains the personal data for the duration of the customer relationship and for six years after it ends. The customer’s information can be deleted at the customer’s request when the customer terminates the service agreement, while any payment details will be stored for accounting purposes.

 1. Regular sources of information

Data subjects themselves and data generated through the use of the service by data subjects.

 1. Regular disclosure of data and categories of data recipients

We may disclose personal data to the competent authorities if there is a legal obligation to do so.

If the customer uses so-called manual car care services that require calendar booking, the following customer information is disclosed to the booking system for calendar booking: customer’s name, e-mail address, telephone number, registration number of the car and service purchased. The booking system is implemented and offered by Hakema Solutions Oy ( http://www.hakema.net)

If the customer adds the information of his/her payment card to the service, the following data will be sent to a payment operator (see section 9 for more details about payment operators): customer’s name, e-mail and payment card information (number, expiration date, security code). The data is sent using the payment operator’s own technical means that meet the highest security standards. The payment card information is stored in the payment operator’s register and not in Superoperator Oy’s customer register.

 1. Data transfer outside the EU or the EEA

Personal data can be transferred outside the European Union or the European Economic Area in accordance with and within the limits of data protection
law.

If the customer adds the payment card information, these data will be transferred to the United States, outside the EU. This guarantees that the payment card and payment information is processed in accordance with the best certified security practices in the industry. The data are transferred under the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. The customer adds the payment card information from a mobile application, and the payment card information is sent SSL-encrypted to the payment operator directly from the (IOS or Android) mobile device using the payment operator’s own technical means without passing through Superoperator Oy’s systems. Furthermore, the payment card information is not stored in Superoperator Oy’s system.

The payment operator Stripe’s services in Europe are offered by Stripe’s subsidiary Stripe Payments Europe Limited (‘Stripe Payments Europe’), a company based in Ireland. In order to perform the service, Stripe Payments Europe discloses the user’s payment information to Stripe, Inc. in the United States. In order to guarantee the secure processing of personal data and the legality of data transfer, Stripe is certified under the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.
Stripe’s privacy statement can be found here. Stripe’s Privacy Shield certificate is here. Stripe is certified to the highest level, or Level 1, of The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). The service implemented by Stripe and Superoperator complies with the EU’s new Payment Services Directive (PSD2).

The payment operator Braintree’s services in Europe are offered by PayPal’s subsidiary, a Luxemburg-based company named PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. In order to perform the service, PayPal processes payment data by servers located in the United States. Braintree’s privacy statement can be found here. Braintree is certified to the highest level, or Level 1, of the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). The service implemented by Stripe and Superoperator complies with the EU’s new Payment Services Directive (PSD2).

 1. Principles of register protection

Manual material

Any manual material is stored in locked facilities that are only accessible by specifically authorised persons.

Electronically processed data

The information provided is protected in the network: the connection is SSL-protected. Register protection: The register is located in the EU area on a SSL-protected server. The register may be accessed only by those working for the data controller and by other specified persons who need the data to perform their duties. They can use an encrypted VPN connection, user names and passwords. The data is protected by firewall and anti-malware technology.

The aim of the above measures is to ensure the confidentiality of personal data, the availability and integrity of data and the fulfilment of the rights of data subjects.

 1. Automated decision-making

Personal data are not used for automated decision making that would have legal or similar effects on data subjects.

 1. Right of the data subject to object to processing of personal data

The data subject has the right, based on his/her particular situation, to object to those profiling and other processing measures concerning him/her that the data controller directs at the personal data of the data subject to the extent that the processing of the data is based on the legitimate interest of the data controller.

The data subject may make a claim regarding the objection in accordance with section 15 of this privacy statement. In connection with the claim, the data subject must specify the particular situation based on which he/she objects to the processing. The data controller may refuse to fulfil the request regarding the objection on grounds stipulated by law.

 1. Right of the data subject to object to direct marketing

The data subject may give or refuse consent to channel-specific direct marketing from the Controller, including profiling used in direct marketing.

 1. Other data subject’s rights related to the processing of personal data


Right of access by the data subject (right to inspect)

The data subject has the right to inspect what data related to him/her is stored in the register. The inspection request must be made in accordance with the instructions in this privacy statement. The right to inspect may be denied on grounds stipulated by law. The exercise of the right to inspect is normally free of charge.

Right of the data subject to request rectification or erasure of data or restriction of processing

Where the data subject may act on his/her own, he/she, on being informed or becoming aware of the error, shall without undue delay rectify, erase or supplement data in the register that are contrary to the purpose of the register, incorrect, unnecessary, insufficient or outdated.

Where the data subject is unable to rectify the data on his/her own, a request for rectification shall be made in accordance with section 15 of this privacy statement.

The data subject is also entitled to request that the data controller restrict the processing of the personal data, for example in a situation in which the data subject is waiting for the data controller’s response to his/her request to rectify or erase the data.

Data subject’s right to data portability

To the extent that the data subject himself/herself has submitted data to the register, which are processed based on his/her consent or in order to execute an agreement to which the data subject is a party, the data subject has the right to obtain such data in a commonly used and machine-readable format and transmit such data to another data controller.

Right to lodge a complaint with the supervisory authority

The data subject has the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority if the data controller has not complied in its operations with applicable data protection regulation.

 1. Other rights

If personal data are processed on the basis of the data subject’s consent, the data subject has the right to withdraw his/her consent by notifying the data controller in accordance with section 5 of this privacy statement.

 1. Contacts

The data subject should contact the data controller on all matters relating to personal data processing and on situations involving rights of the data subject. The data subject may exercise his/her rights by telephone, e-mail or at the data controller’s address.