Terms and conditions 2018-04-23T11:09:14+00:00
ČEŠTINA
IN ENGLISH
IN CZECH
IN ENGLISH

SUPEROPERATOR – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

JEDNOTLIVÝ ZÁKAZNÍK
FIREMNÍ ZÁKAZNÍK
PROFESIONÁL

SUPEROPERATOR – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro jednotlivé zákazníky

1 Smluvní strany

Stranami této smlouvy jsou Superoperator CZ s.r.o. (dále jen „Poskytovatel služeb“ nebo „Superoperator“) a zákazník (dále jen „Zákazník“), kteří potvrzují ustanovení smlouvy, jak je uvedeno níže. Zákazník obdrží popis služeb (dále jen „Popis služeb“) (Příloha č. 1), který je připojen k této smlouvě.

Zákazník přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky a Popis služby jako součást smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“), kterou Zákazník podepsal nebo přijal elektronicky. Smlouva o poskytování služeb, Popis služeb a tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří znění Smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb.

2 Rozsah použití Smlouvy

Poskytovatel služeb a Zákazník se dohodli na poskytnutí služby myčky automobilů (dále jen „Služba“), jejíž rozsah a trvání je uvedeno ve Smlouvě o poskytování služeb. Služba se bude provádět v myčce automobilů, která patří do sítě Benzina, jak je uvedeno v mobilní aplikaci Poskytovatele služeb / Seznamu míst (dále jen „Místo poskytování služeb“).

Pokud si Zákazník přeje využít i jiné služby poskytované Poskytovatelem služeb, které nejsou součástí Smlouvy, uhradí Zákazník cenu uvedenou v ceníku Poskytovatele služeb za měsíční předplatné těchto služeb.

Služba je vázána na registrační číslo vozidla z důvodu specifického použití pro dané vozidlo. Využití Služby a její cena jsou založeny na registračním čísle vozidla, kterým je Zákazník identifikován na Místech poskytování služby.

2.1 Objednání doplňkových služeb

Zákazník se vždy může rozhodnout, že do Smlouvy přidá i další služby, případně zvýší úroveň poskytování služeb ve Smlouvě.

2.2 Služby v pilotní fázi

Poskytovatel služeb neustále svoji Službu rozvíjí. Součástí vývoje je i experimentování a testování různých funkcí. Takovéto funkce v pilotní fázi jsou zpravidla poskytovány krátkodobě a mohou se lišit od Služby podle Smlouvy. Tyto služby nemusí být nutně poskytovány až do ukončení Smlouvy a nejsou součástí základních funkcí Služby.

Jednotlivé služby v pilotní fázi nejsou zahrnuty do základní platby v rámci Smlouvy, avšak je možné, že Zákazník bude moci tyto služby bezplatně využívat.

Doplňkové služby a funkce Služby v pilotní fázi jsou označeny slovem „zkušební“, „testovací“ či jiným označením, které značí, že daná služba nebo funkce je v experimentální nebo vývojové fázi.

3 Doba trvání a cena

Zákazník a Poskytovatel služeb se dohodli na době trvání Smlouvy. Smlouva obsahuje měsíční sazbu a úroveň služby, které si Zákazník zvolil v rámci modelu měsíčního předplatného.

Smluvní doba začíná podpisem Smlouvy nebo elektronickým potvrzením. Během prodejních kampaní se mohou podmínky Smlouvy lišit (např. snížená cena za první měsíc).

Smlouva o programu Pay per Wash se uzavírá na dobu neurčitou a Zákazník ji může vždy ukončit tím, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace nebo na e-mailovou adresu podpora@superoperator.com.

Pokud si Zákazník zvolí měsíční předplatné (program FlatFee) prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb, e-mailem nebo jiným způsobem vzdálené komunikace, bude Smlouva platná pro zvolené smluvní období a nemůže být během této doby zrušena. Zákazník může Smlouvu vypovědět na konci doby trvání Smlouvy na dobu určitou oznámením zaslaném Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb nebo na e-mailovou adresu podpora@superoperator.com nejpozději 30 dnů před koncem doby trvání Smlouvy na dobu určitou. V opačném případě bude Smlouva pokračovat až do dalšího oznámení o ukončení Smlouvy se vzájemnou 30denní výpovědní lhůtou a v souladu s aktuálním ceníkem Poskytovatele služeb a dalšími podmínkami.

Pokud si Zákazník zvolí měsíční předplatné (program FlatFee) prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb, e-mailem nebo jiným způsobem vzdálené komunikace, bude Smlouva uzavřena potvrzením Smlouvy ze strany Zákazníka, pokud Zákazník neuplatní právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů po prvním použití Služby tím, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb nebo na e-mailem na adresu podpora@superoperator.com.

Pokud Zákazník zruší Smlouvu v souladu s uvedenou ochranou spotřebitele do 14 dnů, je Poskytovatel služeb oprávněn účtovat veškeré služby myčky automobilů, které Zákazník použil, podle jednotné sazby podle ceníku služeb.

Omezení a zneužití Služby

Služba, která je založená na programu FlatFee dle této Smlouvy, je určena pouze pro individuální použití. Služba není určena k tomu, aby byla součástí profesionálních služeb, ani nesmí být přeprodávána dalším osobám. Zákazník, který si zvolil program FlatFee, prohlašuje, že není podnikatelem v oblasti profesionálních dopravních služeb nebo taxislužeb, včetně alternativních variant, jako je Uber, Liftago apod., a není profesionálním řidičem, který používá automobil, který je registrovaný pro Službu, ve prospěch poskytovatele, provozovatele nebo prodejce takovýchto služeb. V případě porušení tohoto prohlášení (podmínka poskytování Služeb) je Poskytovatel služeb oprávněn účtovat Zákazníkovi veškeré služby myčky automobilů, které Zákazník použil, podle jednotné sazby podle ceníku služeb.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo Smlouvu ukončit, jestliže Zákazník úmyslně zneužívá služeb myčky automobilů (např. neustále mytí vozidla) nebo Službu zneužívá jiným způsobem.

3.1 Cena, právo na změnu ceny a způsob platby

Služba je poskytována za ceny podle Ceníku přijatého Zákazníkem prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb.

Cena Služby v programu FlatFee je definována v souladu s ceníkem Služby Poskytovatele služeb platným v době trvání Smlouvy. Cena je platná po dobu trvání Smlouvy, po které bude upravena podle platného ceníku.

Cena Služby v programu Pay per Wash je definována v souladu s ceníkem Služby Poskytovatele služeb (Místa poskytování služeb jsou rozdělena do pěti cenových pásem) podle nabídky, kterou Zákazník obdrží ke schválení v rámci mobilní aplikace Poskytovatele služeb před každým použitím konkrétní Služby.

Poskytovatel služeb má právo k ceně přidat DPH v souladu s platným zákonem o ceně bez DPH.

Cena za využívání Služeb bude účtována poskytovatelem platebních služeb Provider – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko – podle specifikace platební karty poskytnuté Zákazníkem.

3.2 Změna vozidla

Zákazník musí oznámit změnu registračního čísla / vozidla během smluvního období. Zákazník odpovídá za veškeré náklady způsobené tím, že tuto informaci neoznámí.

4 Odpovědnost Zákazníka

Zákazník se zavazuje jednat v souladu se všemi pokyny udělenými na Místech poskytování služeb. Zákazník se zavazuje zajistit, že systém mytí vozidel na Místě poskytování služeb je vhodný pro čištění vozidla. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody způsobené Zákazníkovi, pokud Zákazník nedodrží provozní pokyny Místa poskytování služeb. Zákazník je odpovědný za škody, které si sám způsobil nebo které vznikly nedodržením provozních pokynů Místa poskytování služeb. Provozovatel musí zajistit viditelnost pokynů pro Zákazníka, obvykle zobrazením na stěně u vchodu do myčky.

5 Omezení odpovědnosti

Strany neodpovídají za žádné nepřímé nebo následné škody, jako je ztráta příjmu nebo zisku způsobné chybami a vadami Služby. Poskytovatel služeb má pojištění odpovědnosti za škodu, z něhož budou uhrazena veškerá odškodnění.

Poskytovatel služeb má právo provádět údržbu a modernizaci práce na Místech poskytování služeb. Přerušení Služby z důvodu údržby nebo modernizace nebude mít za následek odpovědnost na straně Poskytovatele služeb.

6 Ostatní ustanovení

Poskytovatel služeb zašle oznámení týkající se Smlouvy na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem.

Zákazník uděluje Poskytovateli služeb právo shromažďovat informace o využívání Služby a zpracovávat údaje poskytnuté podle souhlasu Zákazníka uděleného prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb..

Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny Okresním soudem v Praze 1, případně okresním soudem místně příslušným pro bydliště Zákazníka.

Postoupení Smlouvy

Poskytovatel služeb je kdykoli oprávněn postoupit Smlouvu a veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. jako provozovatele myček automobilů Benzina. Zákazník s tímto souhlasí podpisem Smlouvy.

Program Friends & Family / Služby ve prospěch třetí strany

Zákazník je oprávněn umožnit třetí straně využívat Služby v rámci své Smlouvy s Poskytovatelem služeb a na svůj účet v souladu se samostatnými podmínkami používání programu Friends & Family, které musí Zákazník a daná třetí strana potvrdit.

7 Obsah Služby

Poskytovatel služeb má jednostranné právo upravit obsah Popisu služby pro rozšíření obsahu Služby nebo nabízení nových balíčků služeb. V případě snížení obsahu Služby během smluvního období je Zákazník oprávněn Smlouvu ukončit na konci běžného měsíčního období.

Návod k obsluze mycí linky

1. Před zahájením mytí si pečlivě přečtěte níže uvedený návod a podmínky mytí vozidel. Pokud si ze jakéhokoliv důvodu nejste jisti postupem mytí vašeho vozidla, obraťte se na obsluhu.
2. Demontujte nebo zasuňte anténu, demontujte střešní nosiče, tažné zařízení a všechny nehomologované doplňky. Dále zavřete všechna okna ( i střešní ), dveře, sklopte zpětná zrcátka. Řidiči terénních vozidel a vozidel s transparenty, majáky, nápisy TAXI nebo jinými nadstandardními doplňky ( spoilery, křídla, stříšky, rezervní kola umístěná na zadních dveřích atd. ) musí požádat obsluhu čerpací stanice o svolení k umytí tohoto vozidla.
3. Spusťte program přes aplikaci. Vyčkejte otevření vjezdových vrat. Zajeďte středem mezi naváděcí koleje k portálu mycí linka, Při rozsvícení červeného světla nebo nápisu STOP zastavte, bliká-li šipka zpět, opatrně couvejte, dokud se opět nerozsvítí červené světlo.
4. Zatáhněte ruční brzdu, vypněte motor a zůstaňte ve vozidle.
5. Mytí vozidla se spustí automaticky. V průběhu mytí je přísně zakázáno opouštět vozidlo, otevírat dveře vozu, stahovat okna, spouštět stěrače či popojíždět vozidlem.
6. Po skončení mytí se rozsvítí zelené světlo nebo bliká šipka vpřed. Vyčkejte úplného otevření vrat a opatrně vyjeďte z mycí haly.

Červené tlačítko STOP na ovládacím panelu slouží k okamžitému zastavení mycí linky pouze v případě nouze.
Je zakázáno zastavovat v prostoru vjezdových a výjezdových vrat!
Provozovatel neručí za poškození věcí doporučených návodem k demontáži a za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze či nerespektováním podmínek mytí vozidel.
Podmínky mytí vozidel v mycí lince jsou také u obsluhy čerpací stanice.

Příloha č. 1

SUPEROPERATOR – POPIS SLUŽEB

Obsah:
1. Obecný Popis Služby a možností Služby
2. Obsah možností Služby
3. Zavedení Služby
4. Bezpečnost informací
5. Dostupnost
6. Ceny a fakturace
7. Zabezpečení
8. Řešení problému

 1. Obecný Popis Služby a možností Služby

Superoperator je digitálním operátorem myček automobilů, který prosazuje myšlenku „Vždy čisté auto“. Děláme mytí aut snadné a zábavné. Místa poskytování služeb jsou dostupná pomocí vašeho registračního čísla vozidla prostřednictvím aplikace pro chytré telefony – bez kódů nebo žetonů.

Možnosti Služby:

Smlouvy na jedno umytí:

 • Jedno umytí
 • Možnost využívat mycí programy: Comfort, Protect, Active, Standard
 • Platba pouze platební kartou
 • Žádné dlouhodobé smluvní závazky
 1. Obsah možností Služby
 • Se smlouvou na jedno umytí (program Pay Per Wash) máte možnost během otevírací doby všech smluvních Míst poskytování služeb (viz seznam Míst poskytování služby) používat veškeré programy nonstop: Comfort, Protect, Active, Standard, (nikoli Fleet). Platba pouze platební kartou.
 1. Použití Služby

Službu lze využít stažením aplikace pro chytré telefony z obchodu s aplikacemi a nastavením zákaznického účtu.

 1. Bezpečnost informací, soukromí a ochrana dat

Data jsou uložena na serveru Superoperatora zabezpečeném protokolem SSL. K serveru mají přístup pouze zaměstnanci Superoperatora a další specifikované osoby, které tato data potřebují pro plnění svých povinností. Všichni uživatelé mají uživatelská jména a hesla. Data jsou chráněna firewallem a proti škodlivému softwaru.

Zákazník tímto Poskytovateli služeb uděluje právo shromažďovat informace o využívání Služby a zpracovávat poskytnuté údaje podle souhlasu Zákazníka, který poskytl prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb.

 1. Dostupnost

Dostupnost služeb zkontrolujte v aplikaci.

 1. Ceny a fakturace

Ceny jsou založeny na ceníku Suoperoperatora, který je oprávněn ceník změnit v souladu s podmínkami Smlouvy. Cena za využití Služby bude účtována po každém využití (program Pay-Per-Wash) nebo jednou měsíčně (program FlatFee) předem, není-li dohodnuto jinak. Podrobné údaje o cenách naleznete v aplikaci Superoperatora.

 1. Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti Zákazníka je veškeré využití Služeb zaznamenáváno.

 1. Řešení problému

Oznámení o vadách Služby přijímáme nonstop na telefonním čísle (+42 028401839).
Zákaznická podpora: podpora@superoperator.com

SUPEROPERATOR – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro firemní zákazníky

1 Smluvní strany

Stranami této smlouvy jsou Superoperator CZ s.r.o. (dále jen „Poskytovatel služeb“ nebo „Superoperator“) a zákazník (dále jen „Zákazník“), kteří potvrzují ustanovení smlouvy, jak je uvedeno níže. Zákazník obdrží popis služeb (dále jen „Popis služeb“) (Příloha č. 1), který je připojen k této smlouvě.

Zákazník přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky a Popis služby jako součást smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“), kterou Zákazník podepsal nebo přijal elektronicky. Smlouva o poskytování služeb, Popis služeb a tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří znění Smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb.

2 Rozsah použití Smlouvy

Poskytovatel služeb a Zákazník se dohodli na poskytnutí služby myčky automobilů (dále jen „Služba“), jejíž rozsah a trvání je uvedeno ve Smlouvě o poskytování služeb. Služba se bude provádět v myčce automobilů, která patří do sítě Benzina, jak je uvedeno v mobilní aplikaci Poskytovatele služeb / Seznamu míst (dále jen „Místo poskytování služeb“).

Pokud si Zákazník přeje využít i jiné služby poskytované Poskytovatelem služeb, které nejsou součástí Smlouvy, uhradí Zákazník cenu uvedenou v ceníku Poskytovatele služeb za měsíční předplatné těchto služeb.

Služba je vázána na registrační číslo vozidla z důvodu specifického použití pro dané vozidlo. Využití Služby a její cena jsou založeny na registračním čísle vozidla, kterým je Zákazník identifikován na Místech poskytování služby.

2.1 Objednání doplňkových služeb

Zákazník se vždy může rozhodnout, že do Smlouvy přidá i další služby, případně zvýší úroveň poskytování služeb ve Smlouvě.

2.2 Služby v pilotní fázi

Poskytovatel služeb neustále svoji Službu rozvíjí. Součástí vývoje je i experimentování a testování různých funkcí. Takovéto funkce v pilotní fázi jsou zpravidla poskytovány krátkodobě a mohou se lišit od Služby podle Smlouvy. Tyto služby nemusí být nutně poskytovány až do ukončení Smlouvy a nejsou součástí základních funkcí Služby.

Jednotlivé služby v pilotní fázi nejsou zahrnuty do základní platby v rámci Smlouvy, avšak je možné, že Zákazník bude moci tyto služby bezplatně využívat.

Doplňkové služby a funkce Služby v pilotní fázi jsou označeny slovem „zkušební“, „testovací“ či jiným označením, které značí, že daná služba nebo funkce je v experimentální nebo vývojové fázi.

3 Doba trvání a cena

Zákazník a Poskytovatel služeb se dohodli na době trvání Smlouvy. Smlouva obsahuje měsíční sazbu a úroveň služby, které si Zákazník zvolil v rámci modelu měsíčního předplatného.

Smluvní doba začíná podpisem Smlouvy nebo elektronickým potvrzením. Během prodejních kampaní se mohou podmínky Smlouvy lišit (např. snížená cena za první měsíc).

Smlouva o programu Pay per Wash se uzavírá na dobu neurčitou a Zákazník ji může vždy ukončit tím, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace nebo na e-mailovou adresu podpora@superoperator.com.

Pokud si Zákazník zvolí měsíční předplatné (program FlatFee) prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb, e-mailem nebo jiným způsobem vzdálené komunikace, bude Smlouva platná pro zvolené smluvní období a nemůže být během této doby zrušena. Zákazník může Smlouvu vypovědět na konci doby trvání Smlouvy na dobu určitou oznámením zaslaném Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb nebo na e-mailovou adresu podpora@superoperator.com nejpozději 30 dnů před koncem doby trvání Smlouvy na dobu určitou. V opačném případě bude Smlouva pokračovat až do dalšího oznámení o ukončení Smlouvy se vzájemnou 30denní výpovědní lhůtou a v souladu s aktuálním ceníkem Poskytovatele služeb a dalšími podmínkami.

Pokud si Zákazník zvolí měsíční předplatné (program FlatFee) prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb, e-mailem nebo jiným způsobem vzdálené komunikace, bude Smlouva uzavřena potvrzením Smlouvy ze strany Zákazníka, pokud Zákazník neuplatní právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů po prvním použití Služby tím, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb nebo na e-mailem na adresu podpora@superoperator.com.

Pokud Zákazník zruší Smlouvu v souladu s uvedenou ochranou spotřebitele do 14 dnů, je Poskytovatel služeb oprávněn účtovat veškeré služby myčky automobilů, které Zákazník použil, podle jednotné sazby podle ceníku služeb.

Omezení a zneužití Služby

Služba, která je založená na programu FlatFee dle této Smlouvy, je určena pouze pro individuální použití. Služba není určena k tomu, aby byla součástí profesionálních služeb, ani nesmí být přeprodávána dalším osobám. Zákazník, který si zvolil program FlatFee, prohlašuje, že není podnikatelem v oblasti profesionálních dopravních služeb nebo taxislužeb, včetně alternativních variant, jako je Uber, Liftago apod., a není profesionálním řidičem, který používá automobil, který je registrovaný pro Službu, ve prospěch poskytovatele, provozovatele nebo prodejce takovýchto služeb. V případě porušení tohoto prohlášení (podmínka poskytování Služeb) je Poskytovatel služeb oprávněn účtovat Zákazníkovi veškeré služby myčky automobilů, které Zákazník použil, podle jednotné sazby podle ceníku služeb.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo Smlouvu ukončit, jestliže Zákazník úmyslně zneužívá služeb myčky automobilů (např. neustále mytí vozidla) nebo Službu zneužívá jiným způsobem.

3.1 Cena, právo na změnu ceny a způsob platby

Služba je poskytována za ceny podle Ceníku přijatého Zákazníkem prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb.

Cena Služby v programu FlatFee je definována v souladu s ceníkem Služby Poskytovatele služeb platným v době trvání Smlouvy. Cena je platná po dobu trvání Smlouvy, po které bude upravena podle platného ceníku.

Cena Služby v programu Pay per Wash je definována v souladu s ceníkem Služby Poskytovatele služeb (Místa poskytování služeb jsou rozdělena do pěti cenových pásem) podle nabídky, kterou Zákazník obdrží ke schválení v rámci mobilní aplikace Poskytovatele služeb před každým použitím konkrétní Služby.

Poskytovatel služeb má právo k ceně přidat DPH v souladu s platným zákonem o ceně bez DPH.

Cena za využívání Služeb bude účtována poskytovatelem platebních služeb Provider – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko – podle specifikace platební karty poskytnuté Zákazníkem.

3.2 Změna vozidla

Zákazník musí oznámit změnu registračního čísla / vozidla během smluvního období. Zákazník odpovídá za veškeré náklady způsobené tím, že tuto informaci neoznámí.

4 Odpovědnost Zákazníka

Zákazník se zavazuje jednat v souladu se všemi pokyny udělenými na Místech poskytování služeb. Zákazník se zavazuje zajistit, že systém mytí vozidel na Místě poskytování služeb je vhodný pro čištění vozidla. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody způsobené Zákazníkovi, pokud Zákazník nedodrží provozní pokyny Místa poskytování služeb. Zákazník je odpovědný za škody, které si sám způsobil nebo které vznikly nedodržením provozních pokynů Místa poskytování služeb. Provozovatel musí zajistit viditelnost pokynů pro Zákazníka, obvykle zobrazením na stěně u vchodu do myčky.

5 Omezení odpovědnosti

Strany neodpovídají za žádné nepřímé nebo následné škody, jako je ztráta příjmu nebo zisku způsobné chybami a vadami Služby. Poskytovatel služeb má pojištění odpovědnosti za škodu, z něhož budou uhrazena veškerá odškodnění.

Poskytovatel služeb má právo provádět údržbu a modernizaci práce na Místech poskytování služeb. Přerušení Služby z důvodu údržby nebo modernizace nebude mít za následek odpovědnost na straně Poskytovatele služeb.

6 Ostatní ustanovení

Poskytovatel služeb zašle oznámení týkající se Smlouvy na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem.

Zákazník uděluje Poskytovateli služeb právo shromažďovat informace o využívání Služby a zpracovávat údaje poskytnuté podle souhlasu Zákazníka uděleného prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb..

Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny Okresním soudem v Praze 1, případně okresním soudem místně příslušným pro bydliště Zákazníka.

Postoupení Smlouvy

Poskytovatel služeb je kdykoli oprávněn postoupit Smlouvu a veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. jako provozovatele myček automobilů Benzina. Zákazník s tímto souhlasí podpisem Smlouvy.

Program Friends & Family / Služby ve prospěch třetí strany

Zákazník je oprávněn umožnit třetí straně využívat Služby v rámci své Smlouvy s Poskytovatelem služeb a na svůj účet v souladu se samostatnými podmínkami používání programu Friends & Family, které musí Zákazník a daná třetí strana potvrdit.

7 Obsah Služby

Poskytovatel služeb má jednostranné právo upravit obsah Popisu služby pro rozšíření obsahu Služby nebo nabízení nových balíčků služeb. V případě snížení obsahu Služby během smluvního období je Zákazník oprávněn Smlouvu ukončit na konci běžného měsíčního období.

Návod k obsluze mycí linky

1. Před zahájením mytí si pečlivě přečtěte níže uvedený návod a podmínky mytí vozidel. Pokud si ze jakéhokoliv důvodu nejste jisti postupem mytí vašeho vozidla, obraťte se na obsluhu.
2. Demontujte nebo zasuňte anténu, demontujte střešní nosiče, tažné zařízení a všechny nehomologované doplňky. Dále zavřete všechna okna ( i střešní ), dveře, sklopte zpětná zrcátka. Řidiči terénních vozidel a vozidel s transparenty, majáky, nápisy TAXI nebo jinými nadstandardními doplňky ( spoilery, křídla, stříšky, rezervní kola umístěná na zadních dveřích atd. ) musí požádat obsluhu čerpací stanice o svolení k umytí tohoto vozidla.
3. Spusťte program přes aplikaci. Vyčkejte otevření vjezdových vrat. Zajeďte středem mezi naváděcí koleje k portálu mycí linka, Při rozsvícení červeného světla nebo nápisu STOP zastavte, bliká-li šipka zpět, opatrně couvejte, dokud se opět nerozsvítí červené světlo.
4. Zatáhněte ruční brzdu, vypněte motor a zůstaňte ve vozidle.
5. Mytí vozidla se spustí automaticky. V průběhu mytí je přísně zakázáno opouštět vozidlo, otevírat dveře vozu, stahovat okna, spouštět stěrače či popojíždět vozidlem.
6. Po skončení mytí se rozsvítí zelené světlo nebo bliká šipka vpřed. Vyčkejte úplného otevření vrat a opatrně vyjeďte z mycí haly.

Červené tlačítko STOP na ovládacím panelu slouží k okamžitému zastavení mycí linky pouze v případě nouze.
Je zakázáno zastavovat v prostoru vjezdových a výjezdových vrat!
Provozovatel neručí za poškození věcí doporučených návodem k demontáži a za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze či nerespektováním podmínek mytí vozidel.
Podmínky mytí vozidel v mycí lince jsou také u obsluhy čerpací stanice.

Příloha č. 1

SUPEROPERATOR – POPIS SLUŽEB

Obsah:
1. Obecný Popis Služby a možností Služby
2. Obsah možností Služby
3. Zavedení Služby
4. Bezpečnost informací
5. Dostupnost
6. Ceny a fakturace
7. Zabezpečení
8. Řešení problému

 1. Obecný Popis Služby a možností Služby

Superoperator je digitálním operátorem myček automobilů, který prosazuje myšlenku „Vždy čisté auto“. Děláme mytí aut snadné a zábavné. Místa poskytování služeb jsou dostupná pomocí vašeho registračního čísla vozidla prostřednictvím aplikace pro chytré telefony – bez kódů nebo žetonů.

Možnosti Služby:

Smlouvy na jedno umytí:

 • Jedno umytí
 • Možnost využívat mycí programy: Comfort, Protect, Active, Standard
 • Platba pouze platební kartou
 • Žádné dlouhodobé smluvní závazky
 1. Obsah možností Služby
 • Se smlouvou na jedno umytí (program Pay Per Wash) máte možnost během otevírací doby všech smluvních Míst poskytování služeb (viz seznam Míst poskytování služby) používat veškeré programy nonstop: Comfort, Protect, Active, Standard, (nikoli Fleet). Platba pouze platební kartou.
 1. Použití Služby

Službu lze využít stažením aplikace pro chytré telefony z obchodu s aplikacemi a nastavením zákaznického účtu.

 1. Bezpečnost informací, soukromí a ochrana dat

Data jsou uložena na serveru Superoperatora zabezpečeném protokolem SSL. K serveru mají přístup pouze zaměstnanci Superoperatora a další specifikované osoby, které tato data potřebují pro plnění svých povinností. Všichni uživatelé mají uživatelská jména a hesla. Data jsou chráněna firewallem a proti škodlivému softwaru.

Zákazník tímto Poskytovateli služeb uděluje právo shromažďovat informace o využívání Služby a zpracovávat poskytnuté údaje podle souhlasu Zákazníka, který poskytl prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb.

 1. Dostupnost

Dostupnost služeb zkontrolujte v aplikaci.

 1. Ceny a fakturace

Ceny jsou založeny na ceníku Suoperoperatora, který je oprávněn ceník změnit v souladu s podmínkami Smlouvy. Cena za využití Služby bude účtována po každém využití (program Pay-Per-Wash) nebo jednou měsíčně (program FlatFee) předem, není-li dohodnuto jinak. Podrobné údaje o cenách naleznete v aplikaci Superoperatora.

 1. Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti Zákazníka je veškeré využití Služeb zaznamenáváno.

 1. Řešení problému

Oznámení o vadách Služby přijímáme nonstop na telefonním čísle (+42 028401839).
Zákaznická podpora: podpora@superoperator.com

SUPEROPERATOR – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro profesionály

1 Smluvní strany

Stranami této smlouvy jsou Superoperator CZ s.r.o. (dále jen „Poskytovatel služeb“ nebo „Superoperator“) a zákazník (dále jen „Zákazník“), kteří potvrzují ustanovení smlouvy, jak je uvedeno níže. Zákazník obdrží popis služeb (dále jen „Popis služeb“) (Příloha č. 1), který je připojen k této smlouvě.

Zákazník přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky a Popis služby jako součást smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“), kterou Zákazník podepsal nebo přijal elektronicky. Smlouva o poskytování služeb, Popis služeb a tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří znění Smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb.

2 Rozsah použití Smlouvy

Poskytovatel služeb a Zákazník se dohodli na poskytnutí služby myčky automobilů (dále jen „Služba“), jejíž rozsah a trvání je uvedeno ve Smlouvě o poskytování služeb. Služba se bude provádět v myčce automobilů, která patří do sítě Benzina, jak je uvedeno v mobilní aplikaci Poskytovatele služeb / Seznamu míst (dále jen „Místo poskytování služeb“).

Pokud si Zákazník přeje využít i jiné služby poskytované Poskytovatelem služeb, které nejsou součástí Smlouvy, uhradí Zákazník cenu uvedenou v ceníku Poskytovatele služeb za měsíční předplatné těchto služeb.

Služba je vázána na registrační číslo vozidla z důvodu specifického použití pro dané vozidlo. Využití Služby a její cena jsou založeny na registračním čísle vozidla, kterým je Zákazník identifikován na Místech poskytování služby.

2.1 Objednání doplňkových služeb

Zákazník se vždy může rozhodnout, že do Smlouvy přidá i další služby, případně zvýší úroveň poskytování služeb ve Smlouvě.

2.2 Služby v pilotní fázi

Poskytovatel služeb neustále svoji Službu rozvíjí. Součástí vývoje je i experimentování a testování různých funkcí. Takovéto funkce v pilotní fázi jsou zpravidla poskytovány krátkodobě a mohou se lišit od Služby podle Smlouvy. Tyto služby nemusí být nutně poskytovány až do ukončení Smlouvy a nejsou součástí základních funkcí Služby.

Jednotlivé služby v pilotní fázi nejsou zahrnuty do základní platby v rámci Smlouvy, avšak je možné, že Zákazník bude moci tyto služby bezplatně využívat.

Doplňkové služby a funkce Služby v pilotní fázi jsou označeny slovem „zkušební“, „testovací“ či jiným označením, které značí, že daná služba nebo funkce je v experimentální nebo vývojové fázi.

3 Doba trvání a cena

Zákazník a Poskytovatel služeb se dohodli na době trvání Smlouvy. Smlouva obsahuje měsíční sazbu a úroveň služby, které si Zákazník zvolil v rámci modelu měsíčního předplatného.

Smluvní doba začíná podpisem Smlouvy nebo elektronickým potvrzením. Během prodejních kampaní se mohou podmínky Smlouvy lišit (např. snížená cena za první měsíc).

Smlouva o programu Pay per Wash se uzavírá na dobu neurčitou a Zákazník ji může vždy ukončit tím, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace nebo na e-mailovou adresu podpora@superoperator.com.

Pokud si Zákazník zvolí měsíční předplatné (program FlatFee) prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb, e-mailem nebo jiným způsobem vzdálené komunikace, bude Smlouva platná pro zvolené smluvní období a nemůže být během této doby zrušena. Zákazník může Smlouvu vypovědět na konci doby trvání Smlouvy na dobu určitou oznámením zaslaném Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb nebo na e-mailovou adresu podpora@superoperator.com nejpozději 30 dnů před koncem doby trvání Smlouvy na dobu určitou. V opačném případě bude Smlouva pokračovat až do dalšího oznámení o ukončení Smlouvy se vzájemnou 30denní výpovědní lhůtou a v souladu s aktuálním ceníkem Poskytovatele služeb a dalšími podmínkami.

Pokud si Zákazník zvolí měsíční předplatné (program FlatFee) prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb, e-mailem nebo jiným způsobem vzdálené komunikace, bude Smlouva uzavřena potvrzením Smlouvy ze strany Zákazníka, pokud Zákazník neuplatní právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů po prvním použití Služby tím, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli služeb prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb nebo na e-mailem na adresu podpora@superoperator.com.

Pokud Zákazník zruší Smlouvu v souladu s uvedenou ochranou spotřebitele do 14 dnů, je Poskytovatel služeb oprávněn účtovat veškeré služby myčky automobilů, které Zákazník použil, podle jednotné sazby podle ceníku služeb.

Omezení a zneužití Služby

Služba, která je založená na programu FlatFee dle této Smlouvy, je určena pouze pro individuální použití. Služba není určena k tomu, aby byla součástí profesionálních služeb, ani nesmí být přeprodávána dalším osobám. Zákazník, který si zvolil program FlatFee, prohlašuje, že není podnikatelem v oblasti profesionálních dopravních služeb nebo taxislužeb, včetně alternativních variant, jako je Uber, Liftago apod., a není profesionálním řidičem, který používá automobil, který je registrovaný pro Službu, ve prospěch poskytovatele, provozovatele nebo prodejce takovýchto služeb. V případě porušení tohoto prohlášení (podmínka poskytování Služeb) je Poskytovatel služeb oprávněn účtovat Zákazníkovi veškeré služby myčky automobilů, které Zákazník použil, podle jednotné sazby podle ceníku služeb.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo Smlouvu ukončit, jestliže Zákazník úmyslně zneužívá služeb myčky automobilů (např. neustále mytí vozidla) nebo Službu zneužívá jiným způsobem.

3.1 Cena, právo na změnu ceny a způsob platby

Služba je poskytována za ceny podle Ceníku přijatého Zákazníkem prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb.

Cena Služby v programu FlatFee je definována v souladu s ceníkem Služby Poskytovatele služeb platným v době trvání Smlouvy. Cena je platná po dobu trvání Smlouvy, po které bude upravena podle platného ceníku.

Cena Služby v programu Pay per Wash je definována v souladu s ceníkem Služby Poskytovatele služeb (Místa poskytování služeb jsou rozdělena do pěti cenových pásem) podle nabídky, kterou Zákazník obdrží ke schválení v rámci mobilní aplikace Poskytovatele služeb před každým použitím konkrétní Služby.

Poskytovatel služeb má právo k ceně přidat DPH v souladu s platným zákonem o ceně bez DPH.

Cena za využívání Služeb bude účtována poskytovatelem platebních služeb Provider – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko – podle specifikace platební karty poskytnuté Zákazníkem.

3.2 Změna vozidla

Zákazník musí oznámit změnu registračního čísla / vozidla během smluvního období. Zákazník odpovídá za veškeré náklady způsobené tím, že tuto informaci neoznámí.

4 Odpovědnost Zákazníka

Zákazník se zavazuje jednat v souladu se všemi pokyny udělenými na Místech poskytování služeb. Zákazník se zavazuje zajistit, že systém mytí vozidel na Místě poskytování služeb je vhodný pro čištění vozidla. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody způsobené Zákazníkovi, pokud Zákazník nedodrží provozní pokyny Místa poskytování služeb. Zákazník je odpovědný za škody, které si sám způsobil nebo které vznikly nedodržením provozních pokynů Místa poskytování služeb. Provozovatel musí zajistit viditelnost pokynů pro Zákazníka, obvykle zobrazením na stěně u vchodu do myčky.

5 Omezení odpovědnosti

Strany neodpovídají za žádné nepřímé nebo následné škody, jako je ztráta příjmu nebo zisku způsobné chybami a vadami Služby. Poskytovatel služeb má pojištění odpovědnosti za škodu, z něhož budou uhrazena veškerá odškodnění.

Poskytovatel služeb má právo provádět údržbu a modernizaci práce na Místech poskytování služeb. Přerušení Služby z důvodu údržby nebo modernizace nebude mít za následek odpovědnost na straně Poskytovatele služeb.

6 Ostatní ustanovení

Poskytovatel služeb zašle oznámení týkající se Smlouvy na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem.

Zákazník uděluje Poskytovateli služeb právo shromažďovat informace o využívání Služby a zpracovávat údaje poskytnuté podle souhlasu Zákazníka uděleného prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb..

Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny Okresním soudem v Praze 1, případně okresním soudem místně příslušným pro bydliště Zákazníka.

Postoupení Smlouvy

Poskytovatel služeb je kdykoli oprávněn postoupit Smlouvu a veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. jako provozovatele myček automobilů Benzina. Zákazník s tímto souhlasí podpisem Smlouvy.

Program Friends & Family / Služby ve prospěch třetí strany

Zákazník je oprávněn umožnit třetí straně využívat Služby v rámci své Smlouvy s Poskytovatelem služeb a na svůj účet v souladu se samostatnými podmínkami používání programu Friends & Family, které musí Zákazník a daná třetí strana potvrdit.

7 Obsah Služby

Poskytovatel služeb má jednostranné právo upravit obsah Popisu služby pro rozšíření obsahu Služby nebo nabízení nových balíčků služeb. V případě snížení obsahu Služby během smluvního období je Zákazník oprávněn Smlouvu ukončit na konci běžného měsíčního období.

Příloha č. 1

SUPEROPERATOR – POPIS SLUŽEB

Obsah:
1. Obecný Popis Služby a možností Služby
2. Obsah možností Služby
3. Zavedení Služby
4. Bezpečnost informací
5. Dostupnost
6. Ceny a fakturace
7. Zabezpečení
8. Řešení problému

 1. Obecný Popis Služby a možností Služby

Superoperator je digitálním operátorem myček automobilů, který prosazuje myšlenku „Vždy čisté auto“. Děláme mytí aut snadné a zábavné. Místa poskytování služeb jsou dostupná pomocí vašeho registračního čísla vozidla prostřednictvím aplikace pro chytré telefony – bez kódů nebo žetonů.

Možnosti Služby:

Smlouvy na jedno umytí:

 • Jedno umytí
 • Možnost využívat mycí programy: Comfort, Protect, Active, Standard
 • Platba pouze platební kartou
 • Žádné dlouhodobé smluvní závazky
 1. Obsah možností Služby
 • Se smlouvou na jedno umytí (program Pay Per Wash) máte možnost během otevírací doby všech smluvních Míst poskytování služeb (viz seznam Míst poskytování služby) používat veškeré programy nonstop: Comfort, Protect, Active, Standard, (nikoli Fleet). Platba pouze platební kartou.
 1. Použití Služby

Službu lze využít stažením aplikace pro chytré telefony z obchodu s aplikacemi a nastavením zákaznického účtu.

 1. Bezpečnost informací, soukromí a ochrana dat

Data jsou uložena na serveru Superoperatora zabezpečeném protokolem SSL. K serveru mají přístup pouze zaměstnanci Superoperatora a další specifikované osoby, které tato data potřebují pro plnění svých povinností. Všichni uživatelé mají uživatelská jména a hesla. Data jsou chráněna firewallem a proti škodlivému softwaru.

Zákazník tímto Poskytovateli služeb uděluje právo shromažďovat informace o využívání Služby a zpracovávat poskytnuté údaje podle souhlasu Zákazníka, který poskytl prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatele služeb.

 1. Dostupnost

Dostupnost služeb zkontrolujte v aplikaci.

 1. Ceny a fakturace

Ceny jsou založeny na ceníku Suoperoperatora, který je oprávněn ceník změnit v souladu s podmínkami Smlouvy. Cena za využití Služby bude účtována po každém využití (program Pay-Per-Wash) nebo jednou měsíčně (program FlatFee) předem, není-li dohodnuto jinak. Podrobné údaje o cenách naleznete v aplikaci Superoperatora.

 1. Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti Zákazníka je veškeré využití Služeb zaznamenáváno.

 1. Řešení problému

Oznámení o vadách Služby přijímáme nonstop na telefonním čísle (+42 028401839).
Zákaznická podpora: podpora@superoperator.com

SUPEROPERATOR – GENERAL TERMS AND CONDITIONS

INDIVIDUAL USERS
CORPORATE USER
PROFESSIONAL USER

SUPEROPERATOR – GENERAL TERMS AND CONDITIONS for individual customers

1 Parties

The Parties to this agreement are Superoperator CZ s.r.o., hereinafter referred to as “the Service Provider” or “Superoperator” and the customer, hereinafter “the Customer”, that have confirmed the agreement as described below. The Customer will receive a description of the services, hereinafter “Service Description” (Annex 1), annexed to this Agreement.

The Customer has accepted these General Terms and Conditions as well as the Service Description as a part of a service agreement, hereinafter “the Service Agreement”, that the Customer has signed or accepted electronically. The Service Agreement, Service Description and these General Terms and Conditions form the terms of the agreement, hereinafter “the Agreement”, between the Customer and the Service Provider.

2 Scope of the Agreement

The Service Provider and the Customer have agreed on the car washing service, hereinafter “the Service”, the level and duration of which can be found in the Service Agreement. The service will be carried out in a car wash belonging to the Benzina-network as specified in the Service Provider’s mobile application / List of Sites, hereinafter “the Service Site”.

If the Customer wishes to use other services provided by the Service Provider that are not part of the Agreement, the Customer will pay the price quoted in the Service Provider’s Price List in connection with their monthly subscription.

The Service is tied to a car registration number for car-specific use. Use of the Service and its charges are based on the car registration number with which the Customer is identified at the Service Sites.

2.1 Ordering Additional Services

The Customer can always choose to add additional services to the Agreement, or to raise the service level defined in the Agreement.

2.2 Services in their Pilot Phase

The Service Provider is constantly developing its Service. Part of the development is the experimenting and testing of various features. Pilot Phase features like these are typically potentially short-term and may be different from this Customer’s Agreement on the Service. These services might not necessarily continue until the end of the Agreement and are not basic features of the Service.

Individual services in the Pilot Phase are not included in the basic payment under the agreement, even though the Pilot Phase services might be used by the Customer and might also be free of charge.

Additional services and Service features in their Pilot Phase are marked with trial, test or any other word indicating that said additional service or feature is in its experimental or developmental stage.

3 Duration and Price

The Customer and the Service Provider have agreed on the duration of the Agreement. The Agreement also includes the monthly rate and the level of the Service when the Customer has chosen a monthly subscription model.

The contract period begins by signing the Agreement or by an electronic confirmation. During sales campaigns, the terms of the Agreement may differ from the previous (eg. reduced price for the first month).

The Agreement for the Pay per Wash Program is concluded for an indefinite period of time and can be always terminated by the Customer by notifying the Service Provider within the Service Provider’s mobile application or online service to the email XX.

If a Consumer  Customer selects a monthly subscription (FlatFee Program) service using the Service Provider’s mobile application or online service or any other distance marketing channel, the  Agreement is valid for the selected contract period, and cannot be terminated during the contract period. The Customer may terminate the Agreement at the end of a fixed-term contract period by notifying the Service Provider within the Service Provider’s mobile application or online service by an email to XX) no later than 30 days before the end of a fixed-term contract period. Otherwise, the Agreement will continue until further notice in mutual 30 days’ notice periods, in accordance with the Service Provider’s current price list and other conditions.

If a Consumer  Customer selects a monthly subscription (FlatFee Program) service using the Service Provider’s mobile application or online service or any other distance marketing channel, the Agreement is formed once the Customer has confirmed the Agreement and the Customer has not exercised their 14-day right of withdrawal. The Consumer Customer is entitled to withdraw from the Agreement within 14 days after the first usage of Services by notifying the Service Provider within the Service Provider’s mobile application or online service by an email to XX.

If the Customer cancels the Agreement in accordance with the stated Consumer Protection Regulation no later than after 14 days, the Service Provider is entitled to charge any car washing services used by the Customer at the single wash rate on the price list.

Limitation of Services  / Misusage of the Services

The Service based on FlatFee Program according to this Agreement is designed for individual usage only. This service is not meant to be a part of professional services and is not for resale to other parties. The Customer, which  selected the Flat Fee Program, declares not to be an Entrepreneur of professional transport and/or taxi services, including its alternative variations, such as Uber, Liftago, etc. and he /she is not a professional driver using the car registered for the Services for providers, operators or agents of such services. In case of breach of this declaration (condition of providing the Services), the Service Provider shall be entitled to charge  the Customer any car washing services used by the Customer with the single wash rate according to the price list.

Service Provider reserves the right to terminate the Agreement if the Customer intentionally exploits the washing services (for example washing the car over and over again) and/or misuses the Services in another way.

3.1 Price, Right to Price Changes, Payment Method

The Service is provided against prices according to the Price List accepted by the Customer within the Service Provider’s mobile application.

The price of the Service for a Flat Fee Program is defined in accordance with the Service Provider’s price list valid at the time of the Agreement. The price is valid for the contract period, after which the price is reviewed in accordance with the current price list.

The price of the Service for Pay per Was Program is defined in accordance with the Service Provider’s price list (the Service locations are divided in five pricing zones) according to the offer, which the Customer receives for approval within the Service Provider’s mobile application, before each usage of the concrete Service.

The Service Provider has the right to add VAT in accordance with the current law on the price exclusive of VAT.

The Prices for the usage of Services will be charged by the Braintree Payment Service Provider – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg – according the credit card specification provided by the Customer.

3.2 Change of Vehicle

The Customer must notify of change of the registration number / change of the car during the contract period. The Customer is responsible for any costs caused by disclosure omissions.

4 Customer Responsibilities

The Customer undertakes to act in accordance with all the instructions at the Service Sites. The Customer undertakes to ensure that the car wash system at the Service Site is suitable for cleaning the vehicle. The Service Provider is not responsible for any damage that may be caused to the Customer due to the Customer failing to comply with the Service Site’s operating instructions. The Customer is liable for damages caused by themselves and resulting from failing to follow the instructions. The Instructions shall be visible to the Customer from the operator of the concrete Car Wash, usually by displaying on the wall at the entrance of the Car Wash.

5 Limitation of Liability

The Parties shall not be liable for any indirect or consequential damage, such as loss of income or loss of profit caused by possible errors and defects of service. The Service Provider has liability insurance, from which any damages will be reimbursed.

The Service Provider shall have the right to do maintenance and upgrade work at the Service Sites. Interruptions to the Service due to the maintenance and upgrade work will not result in liability for the Service Provider.

6 Other Terms and Conditions

The Service Provider will send written notifications concerning the Agreement to the e-mail address provided by the customer.

The customer gives the Service Provider the right to collect information on the use of the Service and to process the provided data according to the consent given by the Customer in the Service Provider’s mobile application.

Any disputes arising from this Agreement shall be settled primarily in the District Court of Prague 1Kuopio, or on behalf of the consumer customer alternatively in the Customer’s home District Court.

Assignment of the Agreement

The Services Provider shall be  entitled at any time to assign the Agreement and all and any rights and obligations arising from the Agreement to the UNIPETROL RPA, s.r.o., as the operator of the Benzina Washing Sites. The customer accepts such an Assignment by the Acceptance of the Agreement hereby in advance.

Friends & Family Program / Services in favour of the third party

The Customer shall be entitled to invite a third party to use the Services within the Customer’s Agreement and on the Customer’s account according to the separate Friends & Family Program T&C, which has to be accepted by the Customer and the invited third party.

7 Contents of the Service

The Service Provider has the unilateral right to modify the content of the Service Description, to expand and to offer new service packages. In case of Reduction of Services during the contract period, the customer shall be entitled to terminate the Agreement at the end of the current monthly period.

WASHER OPERATING INSTRUCTIONS

1. Read the following instructions and vehicle washing conditions carefully before washing. If for any reason you are not sure how to wash your vehicle, contact the operator.
2. Remove or insert the antenna, remove roof rails, towing equipment and all non-homologated accessories. Then close all windows (even roof), doors, lower the rearview mirrors. Drivers of off-road vehicles and vehicles with banners, beacons, TAXI inscriptions or other premium accessories (spoilers, wings, roofs, spare wheels located on the rear doors, etc.) must ask the service station operator for authorization to wash the vehicle.
3. Run the program over the application. Wait for the entrance door to open. Move the center line between the guide tracks to the washing line portal. When the red light or STOP stops, turn the arrow back, carefully reverse until the red light comes on again.
4. Pull the parking brake, switch off the engine and stay in the vehicle.
5. Washing the vehicle starts automatically. During washing, it is strictly forbidden to leave the vehicle, open the car door, pull the windows, run the wipers, or drive the vehicle.
6. When the washing is complete, the green light will flash or the arrow will flash. Wait until the door is fully opened and carefully leave the washing machine.

The red STOP button on the control panel is used to immediately stop the washing line only in an emergency case.
It is forbidden to stop at the entrance and exit doors!
The operator is not liable for damage to the items recommended by the dismantling instructions and for damages caused by non-observance of the operating instructions or failure to comply with the washing conditions.
The conditions for washing the vehicles in the washing line are also at the service station.

Annex 1

SUPEROPERATOR – SERVICE DESCRIPTION

Table of contents:
1. General Description of the Service and Service Options
2. Content of Service Options
3. Introduction of the Service
4. Information Security
5. Availability
6. Pricing and Invoicing
7. Security
8. Problem Solving

 1. General Description of the Service and Service Options

Superoperator is a digital car wash operator with the idea of an Always Clean Car. We make car washing easy and fun. With Superoperator 1 and 2 year monthly FlatFee contract  you can wash your car in any Superoperator-enabled wash site as often as you want, whenever you want. You can access the wash site through your car license plate using the smartphone application, without codes or tokens.

Service options:

Monthly contracts:

 • 1 year contract option
 • 2 years contract option
 • Possibility to use wash programs: Comfort, Protect, Active, Standard (not: Fleet)
 • Credit card only payment method

Single wash contracts:

 • Single wash
 • Possibility to use wash programs: Comfort, Protect, Active, Standard
 • Credit card only payment method
 • No longterm contract oblication
 1. Content of Service Options
 • Yearly  contracts:
  With a 1-year contract you have the possibility during the opening hours at all contracting Washing Sites (see the List of Sites) to use wash all programs 24/7: Comfort, Protect, Active, Standard, (not Fleet). Credit card is the only payment method.
 • With a 2-year contract you have the possibility during the opening hours at all contracting Washing Sites (see the List of Sites) to use wash all programs 24/7: Comfort, Protect, Active, Standard, (not Fleet). Credit card is the only payment method.
 • With a Single wash (Pay-Per-Wash) contract: during the opening hours at all contracting Washing Sites (see the List of Sites) to use wash all programs 24/7: Comfort, Protect, Active, Standard, (not Fleet). Credit card is the only payment method.
 1. Using the Service

The service can be used by downloading our smartphone application from the app store and setting up an account.

 1. Information Security, Privacy and Data Protection

The data is stored on an SSL-protected Suoperoperator-server. The server can only be accessed by those employed by Superoperator  and other specified persons needing the information to perform their duties. All users have user names and passwords. The data is protected by a firewall and malware protection.

The customer gives the Service Provider the right to collect information on the use of the Service and to process the provided data according to the consent given by the Customer in the Service Provider’s mobile application

 1. Availability

Check availability from the application.

 1. Pricing and Invoicing

Rates are based on Suoperoperator’s price list, which can be changed in accordance with the terms of the contract. Costs related to the service will be charged each time a Service is used (Pay-Per-Wash) or once a month (FlatFee) in advance, unless otherwise agreed. Detailed prices can be found in the Superoperator application.

 1. Security

For the customer’s security, all service events are recorded.

 1. Problem Solving

Notifications of faults related to the service are received 24/7 on (+42 028401839).

Customer service: podpora@superoperator.com

SUPEROPERATOR – GENERAL TERMS AND CONDITIONS for corporate customers

1 Parties

The Parties to this agreement are Superoperator CZ s.r.o., hereinafter referred to as “the Service Provider” or “Superoperator”, and the customer, hereinafter “the Customer” that have confirmed the agreement as described below. The Customer will receive a description of the services, hereinafter “Service Description” (Annex 1), annexed to this Agreement.

The Customer has accepted these General Terms and Conditions as well as the Service Description as a part of a service agreement, hereinafter “the Service Agreement”, that the Customer has signed or accepted electronically. The Service Agreement, Service Description and these General Terms and Conditions form the terms of the agreement, hereinafter “the Agreement”, between the Customer and the Service Provider.

2 Scope of the Agreement

The Service Provider and the Customer have agreed on the car washing service, hereinafter “the Service”, the level and duration of which can be found in the Service Agreement. The service will be carried out in a car wash belonging to the Benzina-network specified in the Service Provider’s mobile application / List of Sites, hereinafter “the Service Site”.

If the Customer wishes to use other services provided by the Service Provider that are not part of the Agreement, the Customer will pay the normal price (regular price according to the Service Provider’s Pricelist, i.e , i.e. the single wash rate according to the price list) in connection with their monthly subscription.

The Service is tied to a car registration number for car-specific use. Use of the Service and its charges are based on the car registration number with which the Customer is identified at the Service Sites.

2.1 Ordering Additional Services

The Customer can always choose to add additional services to the Agreement, or to raise the service level defined in the Agreement.

2.2 Services in their Pilot Phase

The Service Provider is constantly developing its Service. Part of the development is the experimenting and testing of various features. Pilot phase features like these are typically potentially short-term and may be different from this Customer’s Agreement on the Service. These services might not necessarily continue until the end of the Agreement and are not basic features of the Service.

Individual services in the pilot phase are not included in the basic payment under the agreement, even though the pilot phase services might be used by the Customer and might also be free of charge.

Additional services and Service features in their pilot phase are marked with trial, test or any other word indicating that said additional service or feature is in its experimental or developmental stage.

3 Duration and Price

The Customer and the Service Provider have agreed on the duration of the Agreement. The Agreement also includes the monthly rate and the level of the Service when the Customer has chosen a monthly subscription model.

The contract period begins by the signing the Agreement or by electronic confirmation. During sales campaigns, the terms of the Agreement may differ from the previous (eg. reduced price for the first month).

The Agreement for the ordered model based on monthly subscription (FlatFee Program) is valid for the ordered contract period (i.e. one or two years), and cannot be terminated during the contract period, unless stipulated by the law provisions from which it is not possible to deviate. The Customer may always terminate the Agreement at the end of a fixed-term contract period by notifying the Service Provider (within the Service Provider’s mobile application or online service at the email …. ) no later than 30 days before the end of a fixed-term contract period. Otherwise, the Agreement will continue until further notice in mutual 30 days’ notice periods, in accordance with the Service Provider’s current price list and other conditions.

The Agreement for the ordered model based on Pay per Wash Program is concluded for indefinite period of time and can be always terminated by the Customer by notifying the Service Provider (within the Service Provider’s mobile application or online service at the email ….).

Limitation of Services  / Misusage of the Services

The Service based on FlatFee Program according to this Agreement is NOT designed to be used by professional drivers (see below). For the needs of professional drivers the Superoperator provides special service program.

The Customer, which orders the Flat Fee Program, declares NOT to be a professional driver, i.e. an Entrepreneur in the area of professional transport and/or taxi services, including its alternative variations, such as Uber, Liftago, etc. or otherwise using the car registered for the Services for providers, operators or agents of such services. In case of breach of this declaration (as condition of providing the Services), the Service Provider shall be entitled to charge to the Customer any car washing services used by the Customer with the single wash rate according to the price list.

For the case, that the Customer using the Flat Fee Program starts operating as a professional driver (in the above stated meaning) during the contract period, the parties have agreed, that the Customer shall notify the Service Provider (within the Service Provider’s mobile application or online service at the email ….) not later than 14 appearance of such circumstances and the Service Provider shall be entitled to termite the Contract. In case of breach of this duty of notification, the Service Provider shall be entitled to charge to the Customer any car washing services used by the Customer with the single wash rate according to the price list.

Service Provider reserves the right to terminate the Agreement if the Customer intentionally exploits the cleaning services (for example washing the car over and over again) and/or misuse the Services in another way.

3.1 Price, Right to Price Changes, Payment Method

The Service is provided against prices according to the Price List accepted by the Customer within the Service Provider’s mobile application.

The price of the Service for Flat Fee Program is defined in accordance with the Service Provider’s price list valid at the time of the Agreement. The price is valid for the contract period, after which the price is reviewed in accordance with the current price list.

The price of the Service for Pay per Was Program is defined in accordance with the Service Provider’s price list (the Service locations are divided in five pricing zones) according to the offer, which the Customer receives to approval within the Service Provider’s mobile application, before each usage of the concrete Service location.

The Service Provider has the right to add VAT in accordance with the current law on the price exclusive of VAT.

The Prices for the usage of Services will be charged by the Braintree Payment Service Provider – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg – according the credit card specification provided by the Customer.

3.2 Change of Vehicle

The Customer must notify of change of the registration number / change of the car during the contract period. The Customer is responsible for any costs caused by disclosure omissions.

4 Customer Responsibilities

The Customer undertakes to act in accordance with all the instructions at the Service Sites. The Customer undertakes to ensure that the Service Provider’s car wash system is suitable for cleaning the vehicle. The Service Provider is not responsible for any damage that may be caused to the Customer due to the Customer failing to comply with the Service Provider’s operating instructions. The Customer is liable for damages caused by themselves and resulting from failing to follow the instructions. The Instructions shall be received by the Customer from the operator of the concrete Car Wash, usually by displaying on the wall at the entrance of the Car Wash.

5 Limitation of Liability

The Parties shall not be liable for any indirect or consequential damage, such as loss of income or loss of profit caused by possible errors and defects of service. The Service Provider has liability insurance, from which any damages will be reimbursed.

The Service Provider shall have the right to do maintenance and upgrade work at the Service Sites. Interruptions to the Service due to the maintenance and upgrade work will not result in liability for the Service Provider.

6 Other Terms and Conditions

The Service Provider will send notifications concerning the Agreement to the e-mail address provided by the Customer.

The Customer gives the Service Provider the right to collect information on the use of the Service and to process the provided data according to the consent given by the Customer in the Service Provider’s mobile application.

Any disputes arising from this Agreement shall be settled primarily in the District Court of Prague 1, or on behalf of the consumer customer alternatively in the Customer’s home District Court.

Assignment of the Agreement

The Services Provider shall be always entitled to assign the Agreement and all and any rights and obligations arising from the Agreement to the UNIPETROL RPA, s.r.o., as the operator of the Benzina Washing Sites. The Customer accepts such an Assignment by the Acceptance of the Agreement hereby in advance.

Friends & Family Program / Services in favour of the third party

The Customer shall be entitled to invite a third party to use the Services within the Customer’s Agreement and on the Customer’s account according to the separate Friends & Family Program T&C, which has to be accepted by the Customer and the invited third party.

7 Contents of the Service

The Service Provider has the unilateral right to modify the content of the Service Description, to expand and to offer new service packages. In case of Reducing of Services during the contract period, the Customer shall be entitled to terminate the Agreement always at the end of the current monthly period.

Washer operating instructions

1. Read the following instructions and vehicle washing conditions carefully before washing. If for any reason you are not sure how to wash your vehicle, contact the operator.
2. Remove or insert the antenna, remove roof rails, towing equipment and all non-homologated accessories. Then close all windows (even roof), doors, lower the rearview mirrors. Drivers of off-road vehicles and vehicles with banners, beacons, TAXI inscriptions or other premium accessories (spoilers, wings, roofs, spare wheels located on the rear doors, etc.) must ask the service station operator for authorization to wash the vehicle.
3. Run the program over the application. Wait for the entrance door to open. Move the center line between the guide tracks to the washing line portal. When the red light or STOP stops, turn the arrow back, carefully reverse until the red light comes on again.
4. Pull the parking brake, switch off the engine and stay in the vehicle.
5. Washing the vehicle starts automatically. During washing, it is strictly forbidden to leave the vehicle, open the car door, pull the windows, run the wipers, or drive the vehicle.
6. When the washing is complete, the green light will flash or the arrow will flash. Wait until the door is fully opened and carefully leave the washing machine.

The red STOP button on the control panel is used to immediately stop the washing line only in an emergency case.
It is forbidden to stop at the entrance and exit doors!
The operator is not liable for damage to the items recommended by the dismantling instructions and for damages caused by non-observance of the operating instructions or failure to comply with the washing conditions.
The conditions for washing the vehicles in the washing line are also at the service station.

Annex 1

SUPEROPERATOR – SERVICE DESCRIPTION

Table of contents:
1. General Description of the Service and Service Options
2. Content of Service Options
3. Introduction of the Service
4. Information Security
5. Availability
6. Pricing and Invoicing
7. Security
8. Problem Solving

 1. General Description of the Service and Service Options

Superoperator is a digital car wash operator with the idea of an Always Clean Car. We make car washing easy and fun. With Superoperator 1 and 2 year monthly FlatFee contract  you can wash your car in any Superoperator-enabled wash site as often as you want, whenever you want. You can access the wash site through your car license plate using the smartphone application, without codes or tokens.

Service options:

Monthly contracts:

 • 1 year contract option
 • 2 years contract option
 • Possibility to use wash programs: Comfort, Protect, Active, Standard (not: Fleet)
 • Credit card only payment method

Single wash contracts:

 • Single wash
 • Possibility to use wash programs: Comfort, Protect, Active, Standard
 • Credit card only payment method
 • No longterm contract oblication
 1. Content of Service Options
 • Yearly  contracts:
  1 year contract you have the possibility to use wash programs during the whole open hours in all contracting Washing Sites (see the List of Sites): Comfort, Protect, Active, Standard, (not Fleet). Credit card only payment method.
 • 2 years contract you have the possibility to use wash programs during the whole open hours in all contracting Washing Sites (see the List of Sites) : Comfort, Protect, Active, Standard, (not Fleet). Credit card only payment method
 • Single wash contracts: Possibility to use wash programs during the whole open hours in all contracting Washing Sites (see the List of Sites): Comfort, Protect, Active, Standard
 1. Using the Service

The service can used downloading our smartphone application from the app store and setting up an account.

 1. Information Security, Privacy and Data Protection

The data is stored on an SSL-protected Suoperoperator-server. The server can only be accessed by those employed by Superoperator  and other specified persons needing the information to perform their duties. All users have user names and passwords. The data is protected by a firewall and malware protection.

The Customer gives the Service Provider the right to collect information on the use of the Service and to process the provided data according to the consent given by the Customer in the Service Provider’s mobile application

 1. Availability

Check availability from the application.

 1. Pricing and Invoicing

Rates are based on Suoperoperator’s price list, which can be changed in accordance with the terms of the contract. Costs related to the service will be charged once a month, unless otherwise agreed. Detailed prices can be found in Supoeroperator application.

 1. Security

For the customer’s security, all service events are recorded.

 1. Problem Solving

Notifications of faults related to the service are received 24/7 on (+42 028401839).

Customer service: podpora@superoperator.com (mon-fri, 9.00 – 15.00)

SUPEROPERATOR – GENERAL TERMS AND CONDITIONS for professionals (professional drivers)

1 Parties

The Parties to this agreement are Superoperator CZ s.r.o., hereinafter referred to as “the Service Provider” or “Superoperator”, and the customer, hereinafter “the Customer” that have confirmed the agreement as described below. The Customer will receive a description of the services, hereinafter “Service Description” (Annex 1), annexed to this Agreement.

The Customer has accepted these General Terms and Conditions as well as the Service Description as a part of a service agreement, hereinafter “the Service Agreement”, that the Customer has signed or accepted electronically. The Service Agreement, Service Description and these General Terms and Conditions form the terms of the agreement, hereinafter “the Agreement”, between the Customer and the Service Provider.

The Services according to this Agreement are designed to be used by professional drivers only. The Customer declares to be a professional driver, i.e. an Entrepreneur and/or its Employee (considered during the working activities) in the area of professional transport and/or taxi services, including its alternative variations, such as Uber, Liftago, etc. or otherwise using the car registered for the Services for providers, operators or agents of such services.

2 Scope of the Agreement

The Service Provider and the Customer have agreed on the car washing service, hereinafter “the Service”, the level and duration of which can be found in the Service Agreement. The service will be carried out in a car wash belonging to the Benzina-network specified in the Service Provider’s mobile application / List of Sites, hereinafter “the Service Site”.

If the Customer wishes to use other services provided by the Service Provider that are not part of the Agreement, the Customer will pay the normal price (regular price according to the Service Provider’s Pricelist, i.e. the single wash rate according to the price list).

The Service is tied to a car registration number for car-specific use. Use of the Service and its charges are based on the car registration number with which the Customer is identified at the Service Sites.

2.1 Ordering Additional Services

Not applicable within the program (the Services) for professionals.

2.2 Services in their Pilot Phase

The Service Provider is constantly developing its Service. Part of the development is the experimenting and testing of various features. Pilot phase features like these are typically potentially short-term and may be different from this Customer’s Agreement on the Service. These services might not necessarily continue until the end of the Agreement and are not basic features of the Service.

Individual services in the pilot phase are not included in the basic payment under the agreement, even though the pilot phase services might be used by the Customer and might also be free of charge.

Additional services and Service features in their pilot phase are marked with trial, test or any other word indicating that said additional service or feature is in its experimental or developmental stage.

3 Duration and Price

The Customer and the Service Provider have agreed on the duration of the Agreement. The Agreement also includes the monthly rate and the level of the Service when the Customer has chosen a monthly subscription model.

The program (the Services) for professionals is based on the Pay per Wash Program, i.e. without basic monthly rate, the Service shall be charged only according to the volume of car washing services used by the Customer with the single wash rate according to the price list.

The contract period begins by the signing the Agreement or by electronic confirmation. During sales campaigns, the terms of the Agreement may differ. .

The Agreement is concluded for indefinite period of time and can be always terminated by the Customer by notifying the Service Provider (within the Service Provider’s mobile application or online service at the email ….).

3.1 Price, Right to Price Changes, Payment Method

The Service is provided against prices according to the Price List accepted by the Customer within the Service Provider’s mobile application.

The price of the Service for Pay per Was Program is defined in accordance with the Service Provider’s price list (the Service locations are divided in five pricing zones) according to the offer, which the Customer receives to approval within the Service Provider’s mobile application, before each usage of the concrete Service location.

The Service Provider has the right to add VAT in accordance with the current law on the price exclusive of VAT.

The Prices for the usage of Services will be charged by the Braintree Payment Service Provider – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg – according the credit card specification provided by the Customer.

3.2 Change of Vehicle

The Customer must notify of change of the registration number / change of the car during the contract period. The Customer is responsible for any costs caused by disclosure omissions.

4 Customer Responsibilities

The Customer undertakes to act in accordance with all the instructions at the Service Sites. The Customer undertakes to ensure that the Service Provider’s car wash system is suitable for cleaning the vehicle. The Service Provider is not responsible for any damage that may be caused to the Customer due to the Customer failing to comply with the Service Provider’s operating instructions. The Customer is liable for damages caused by themselves and resulting from failing to follow the instructions. The Instructions shall be received by the Customer from the operator of the concrete Car Wash, usually by displaying on the wall at the entrance of the Car Wash.

5 Limitation of Liability

The Parties shall not be liable for any indirect or consequential damage, such as loss of income or loss of profit caused by possible errors and defects of service. The Service Provider has liability insurance, from which any damages will be reimbursed.

The Service Provider shall have the right to do maintenance and upgrade work at the Service Sites. Interruptions to the Service due to the maintenance and upgrade work will not result in liability for the Service Provider.

6 Other Terms and Conditions

The Service Provider will send notifications concerning the Agreement to the e-mail address provided by the Customer.

The Customer gives the Service Provider the right to collect information on the use of the Service and to process the provided data according to the consent given by the Customer in the Service Provider’s mobile application.

Any disputes arising from this Agreement shall be settled primarily in the District Court of Prague 1.

Assignment of the Agreement

The Services Provider shall be always entitled to assign the Agreement and all and any rights and obligations arising from the Agreement to the UNIPETROL RPA, s.r.o., as the operator of the Benzina Washing Sites. The Customer accepts such an Assignment by the Acceptance of the Agreement hereby in advance.

Friends & Family Program / Services in favour of the third party

The Customer shall be entitled to invite a third party to use the Services within the Customer’s Agreement and on the Customer’s account according to the separate Friends & Family Program T&C, which has to be accepted by the Customer and the invited third party.

7 Contents of the Service

The Service Provider has the unilateral right to modify the content of the Service Description, to expand and to offer new service packages. In case of Reducing of Services within the duration of the contract, the Customer shall be entitled to terminate the Agreement always at the end of the current monthly period.

Annex 1

SUPEROPERATOR – SERVICE DESCRIPTION

Table of contents:
1. General Description of the Service and Service Options
2. Content of Service Options
3. Introduction of the Service
4. Information Security
5. Availability
6. Pricing and Invoicing
7. Security
8. Problem Solving

 1. General Description of the Service and Service Options

Superoperator is a digital car wash operator with the idea of an Always Clean Car. We make car washing easy and fun. With Superoperator you can access the wash site through your car license plate using the smartphone application, without codes or tokens.

Service options:

Monthly contracts:

Not applicable within the program (the Services) for professionals. Single wash contracts:

 • Single wash
 • Possibility to use wash programs: Comfort, Protect, Active, Standard
 • Credit card only payment method
 • No longterm contract oblication
 1. Content of Service Options
 • Single wash contracts: Possibility to use wash programs during the whole open hours in all contracting Washing Sites (see the List of Sites): Comfort, Protect, Active, Standard
 1. Using the Service

The service can used downloading our smartphone application from the app store and setting up an account.

 1. Information Security, Privacy and Data Protection

The data is stored on an SSL-protected Superoperator-server. The server can only be accessed by those employed by Superoperator  and other specified persons needing the information to perform their duties. All users have user names and passwords. The data is protected by a firewall and malware protection.

The Customer gives the Service Provider the right to collect information on the use of the Service and to process the provided data according to the consent given by the Customer in the Service Provider’s mobile application

 1. Availability

Check availability from the application.

 1. Pricing and Invoicing

Rates are based on Superoperator’s price list, which can be changed in accordance with the terms of the contract. Costs related to the service will be charged once a month, unless otherwise agreed. Detailed prices can be found in Superoperator application.

 1. Security

For the customer’s security, all service events are recorded (only electronic record of the service usage, no video record shall be stored).

 1. Problem Solving

Notifications of faults related to the service are received 24/7 on (+42 028401839).

Customer service: podpora@superoperator.com (mon-fri, 9.00 – 15.00)